ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภากาชาดไทยแจงข้อเท็จจริงสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 “โมเดอร์นา” 1 ล้านโดส ไม่ได้ตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหาก จากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดสขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการติดต่อสั่งจองล่วงหน้าอยู่แล้ว

ตามที่มีกระแสข่าวเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด19 โมเดอร์นา ของสภากาชาดไทยจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งมีผู้เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด19 โมเดอร์นาที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจำนวน 5 ล้านโดสและสภากาชาดไทยขอแบ่งสรรวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา จากยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดสนั้น

ขอเรียนว่าสภากาชาดไทยได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโควิด19 โมเดอร์นา กับบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เมื่อรัฐบาลมอบให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าวัคซีนโควิด19 โมเดอร์นา บริษัทผู้แทนจำหน่าย จึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมได้สั่งวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดสให้สภากาชาดไทยด้วย โดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ต้นว่าวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นาที่จะเข้ามาปลายปีนี้เป็นของสภากาชาดไทยจำนวน 1 ล้านโดส

ดังนั้นการสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหากจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

สภากาชาดไทย ขอเรียนว่าสภากาชาดไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศล มีภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการด้านมนุษยธรรม มีความพยายามในการจัดหาวัคซีน โควิก19 เพื่อเสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด9 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอดทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้พิจารณากลุ่มคน เป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ในลำดับแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด่านหน้าและมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยสภากาชาดไทย โรงพยาบาลภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่นำวัคซีนไปจำหน่ายต่อ

อนึ่ง งบประมาณการดำเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสม เงินบริจาคของสภากาชาดไทยและเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทย ในอัตราเดียวกันกับที่สภากาชาดไทยต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรมโดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้ง "กองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด19 เพื่อประชาชน"สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป