ครบรอบ 20 ปี สสส. จัดทำ วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย แบบ E-Book ออนไลน์ 10 พ.ย. นี้

Tue, 2021-11-09 21:35 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

สสส. เปิดตัววารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal ฉบับปฐมฤกษ์ ครบรอบ 20 ปี เสริมแกร่งยกระดับงานวิชาการสร้างเสริมสุขภาพของไทย พร้อมเปิดรับผลงานวิชาการร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ในโอกาส สสส. ครบรอบ 20 ปี ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงานทั่วประเทศมากกว่า 20,000 คน/องค์กร มีองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพทั้งทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงเห็นผลเชิงประจักษ์ สสส. จึงมีแนวคิดในการจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” (Thai Health Promotion Journal) 

โดยกำหนดเผยแพร่วารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนมกราคม-มีนาคม  ปี 2565 แต่เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของ สสส. จะมีการนำมาเผยแพร่ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นครั้งแรก ซึ่งวารสารวิชาการนี้ ถือเป็นการพัฒนางานการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” ขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ จุดประกายให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นฐานในการสร้างนโยบายและการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยม วิถีชีวิต และพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 

ซึ่งที่ผ่านมาสสส. พัฒนาให้เกิดศูนย์วิชาการเฉพาะด้านขึ้น อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา: Center of Alcohol Studies ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(TPAK) ฯลฯ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายวิชาการที่มีจุดเด่นในการนำข้อมูลเชิงวิชาการมาใช้ได้ตรงจุดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในหน้างานจริงของสังคมไทย ทั้งนี้ วารสารวิชาการนี้จะเป็นฐานสำคัญในการเสริมพลังปัญญาการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร บรรณาธิการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงและยกระดับวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย สู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล โดยมีกระบวนการรวบรวม คัดกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเครือข่ายที่ทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติและเผยแพร่บทความวิชาการผ่านวารสารฉบับนี้ โดยผลงานที่ได้คัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์ที่จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 ที่น่าสนใจ ได้แก่

1.การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  

2.รายงานกรณีศึกษา ประเด็นสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านในประเทศไทยปัจจุบัน

3.บทความพิเศษ เช่น การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

(สแกน QR Code)

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เป็นวารสารฉบับราย 3 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี  โดยฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่ในเดือน คือ มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) โดย สสส. เปิดรับบทความวิชาการจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยต้องเป็นบทความวิชาการที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์งานวิชาการมาก่อน ทั้งนี้ การพิจารณาบทความวิชาการ  มีกระบวนการคัดกรอง ประเมินคุณภาพ และให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ได้ที่ THPJ@thaihealth.or.th


 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม