ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดแผนดำเนินการผู้ประสงค์ และไม่ประสงค์ ถ่ายโอนไปท้องถิ่น มีขั้นตอนอะไร ด้านสธ.กำชับเตรียมพร้อมข้อมูลกลุ่มถ่ายโอน ทั้งรูปแบบการจ้าง  สิทธิประโยชน์ ย้ำให้หน่วยงานเร่งรัดผู้อยู่ระหว่างเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องให้แล้วเสร็จ 15 ก.ย.65 ส่วนผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอนให้เลือกหน่วยงานปฏิบัติงานตั้งแต่ ธ.ค.64  - ม.ค. 65  
 
ตามที่มีประเด็นเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) โดยมีหลายประเด็นที่ยังเกิดข้อถกเถียงว่า สำหรับคนที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนจะมีการดำเนินการอย่างไร และคนที่ประสงค์การถ่ายโอนต้องดำเนินการอย่างไรต่อจากนี้

ความคืบหน้าเรื่องนี้ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อบริหารจัดการการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข  ได้บรรยายบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่อการถ่ายโอน รพ.สต. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดหนองคาย 

โดยใจความสำคัญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.สู่อปท. ตั้งแต่ปี 2551, 2555, 2557, 2559, 2562 , 2563 และปี 2564 รวมแล้ว 84 แห่ง  แบ่งเป็นปี 2551 ถ่ายโอน 28 แห่ง, ปี 2555 ถ่ายโอน 18 แห่ง, ปี 2557 ถ่ายโอน 4 แห่ง, ปี 2559 ถ่ายโอน 1 แห่ง,  ปี 2562 ถ่ายโอน 6 แห่ง, ปี 2563 ถ่ายโอน 8 แห่ง และปี 2564 ถ่ายโอน 19 แห่ง โดย รพ.สต.ทั้ง 84 แห่ง แบ่งเป็น อบต.31 แห่ง เทศบาลตำบล 32 แห่ง เทศบาลเมือง 12 แห่ง เทศบาลนคร 8 แห่ง และอปท.รูปแบบพิเศษ(เมืองพัทยา) 1 แห่ง จากรพ.สต.ทั้งหมด 9,750 แห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับล่าสุดที่จะต้องมีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น จากข้อมูลอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น มีมติเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 เห็นชอบให้ อบจ.49 แห่ง รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ในเขตจังหวัด โดยรพ.สต.ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนจำนวน 3,390 แห่ง คิดเป็น 34.76% และบุคลากรประสงค์ถ่ายโอนจำนวน 21,899 ราย แบ่งเป็นข้าราชการจำนวน 12,037 ราย และประเภทการจ้างอื่นๆ จำนวน 9,862 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.64 กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

นพ.สุระ ได้นำเสนอข้อมูลผ่านสไลด์ภายในการประชุม โดยระบุถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่อภารกิจดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อบริหารจัดการการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข มีนพ.สุระ เป็นประธาน และมีคณะทำงานอีก 2 คณะ คือ คณะทำงานพิจารณาแนวทางการถ่ายโอน รพ.สต./สอน. ให้แก่ อบจ. ด้านบริหารจัดการและบริการสาธารณสุข มี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผุู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และคณะทำงานพิจารณาแนวทางการถ่ายโอน รพ.สต./สอน. ให้แก่ อบจ. ด้านบริหารงานบุคคล มี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน 

โดยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ 1.ควรมีการจัดทำกรอบคุรุภัณฑ์ ของ รพ.สต. 2.เร่งรัดจัดทำมาตรฐานบริการของ รพ.สต. 3.ควรจัดทำ Service package  ของรพ.สต.ที่ชัดเจน 4.ข้อกังวลเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของเจ้าหน้าที่ ในรพ.สต. 

ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 1.รูปแบบการจ้าง แบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน รายคาบ และจ้างเหมา  ข้อเสนอลักษณะการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบจ้างงานกำหนด 2.สิทธิประโยชน์ ทั้งการเลื่อน การย้าย การเปลี่ยนสายงาน การนับระยะเวลาตามหนังสือ ก.พ.154 และ235
3.ผู้ที่อยู่ระหว่างเลื่อน ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้อยู่ระหว่างเลื่อนและมีสิทธิเลื่อน ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ย.2565 4.ผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา การได้รับสนับสนุนทุนต่อเป็นไปตามระเบียบ อปท.  และ5. ผู้มีภาระผูกพันกับหน่วยงานเดิม ภาระผูกพันหนี้สินทางการเงิน สธ. และอบจ.ทำความตกลงหักส่งระหว่างกัน

**สำหรับแผนการดำเนินการกรณีผู้ประสงค์ถ่ายโอน แบ่งออกเป็นด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร

โดยด้านงบประมาณ มีการชี้แจงทำความเข้าใจแผนการดำเนินการแก่บุคลากรเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 จากนั้นวันที่ 23 ธ.ค. เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบการโอนงบประมาณ และระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค.2564 จัดทำเอกสารด้านการตัดโอนงบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทั่งวันที่ 1-14 ม.ค.2565 ส่งข้อมูลแบะบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ BBL ของสำนักงบประมาณ
ส่วนด้านบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 รับข้อมูลบุคลากรจาก อบจ. ที่ประสงค์รับโอน จากนั้นช่วงเดือน ธ.ค.2564- ก.ค.2565  ตรวจสอบและเสนอ อ.ก.พ. สป./อ.ก.พ.ก.สธ. เกลี่ยตำแหน่ง กระทั่งเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 บริหารอัตราว่างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยให้แต่งตั้งบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อออกคำสั่งให้โอน/คำสั่งช่วยราชการ ตั้งแต่ ก.ย. จนถึงวันที่ 1 ต.ค.2565 

**สำหรับแผนการดำเนินการกรณีผู้ไม่ได้แสดงความประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ.

ตั้งแต่เดือนธ.ค.2564  สป.มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการกรณีผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอน และระหว่างเดือน ธ.ค.2564- เดือน ม.ค.2565  จังหวัดดำเนินการให้บุคลากรผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอนแสดงความจำนงเลือกหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติงาน กระทั่งเดือนก.พ.2565 สป.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เดือนมี.ค.-เม.ย.2565 สป.เสนอ อ.ก.พ.สป./อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังไปยังหน่วยงานอื่นตามแนวทางที่ อ.ก.พ.ก.สธ.กำหนด กระทั่งเดือน พ.ค. - มิ.ย.2565 สป.จัดทำคำสั่งย้ายบุคลากรไปยังหน่วยงานในสังกัด

ข่าวเกี่ยวข้อง : สธ.เตรียมปรับเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ ล่าสุดส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอรายชื่อคนไม่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นแล้ว

******************

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org