ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ประจำวันที่ 28 ธันวาคมว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 31,662.9 ล้านบาท สำหรับโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพปี 2565 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งการคัดกรอง การบริการรักษาผู้ติดเชื้อ การดูแลผู้ติดเชื้อ การให้บริการวิกฤตฉุกเฉิน และหน่วยให้บริการวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และมอบหมายให้สปสช.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุมและการป้องกันโรคระบาด ทั้งในเรื่องของจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วขึ้น ศักยภาพของสถานบริการของรัฐเพิ่มขึ้นจากผลของความรุนแรงจากการติดเชื้อลดลง โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด

นายธนกรแถลงอีกว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องตามมาตรการที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ สาระสำคัญเช่น แก้ไขนิยามคำว่าสารต้องห้าม วิธีการต้องห้าม สมาคมกีฬา การแข่งขันกีฬา นักกีฬาและบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA Code และมาตรฐานสากล แยกการปฎิบัติงานระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬากับคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อให้มีความเป็นอิสระต่อกัน มาตรการการลงโทษกำหนดให้โทษทางการกีฬามิใช่โทษทางอาญา หากประเทศไทยสามารถดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็จะสามารถเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทันทีและการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ก็จะขอให้ WADA ยกเลิกการลงโทษต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปลดล็อคเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2565 ที่ประเทศจีนด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการและคำปรารภแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2565 ให้เน้นการจัดงานในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อลดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก อาจให้มีแพลตฟอร์มอวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจพิจารณาเรื่องของการส่งของขวัญให้กับเด็กๆ แทนการมอบโดยตรง