ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์
ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ 
ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ 

กรณีติดเชื้อโควิด-19

1 รักษาตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง รักษาแบบ OP-Self Isolation “เจอ แจก จบ”
ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชน
ทุกแห่ง คลินิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม 
และสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีเหลือง - สีแดง 

    - อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อค/โคม่า ซึมลง  ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียล ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94
    - หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย