ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์"  ปลัดสธ. ลงนามโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปล็อตใหญ่ 35 ราย  ทั้งนี้ ให้มีผลและเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1234/2565 เรื่องย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปรวม  35 ราย  ดังนี้

1.นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(นพ.ชช.) ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ชลบุรี ย้ายไปเป็นผอ.รพ.บางละมุง สสจ.ชลบุรี

2.นพ.วสันต์ แก้ววี ผอรพ.บางละมุง ย้ายไปผอ.รพ.น่าน สสจ.น่าน

3.พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน ไปเป็นผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย

4.นพ.วิทูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ย้ายเป็นผอ.รพ.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

5.นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล ผอ.รพ.อินทร์บุรี ย้ายเป็น ผอ.รพ.โพธาราม สสจ.ราชบุรี

 

6.นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล ผอ.รพ.โพธาราม ย้ายเป็นผอ.รพ.แพร่ สสจ.แพร่

7.นพ.เธียร์ชัย กิจสนาโยธิน รองแพทย์ฯ รพ.สุโขทัย ย้ายไปเป็นผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย

8.นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย ย้ายเป็นผอ.รพ.แม่สอด สสจ.ตาก

9.พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ รองแพทย์ รพ.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.พระพุทธบาท

10.พญ.อังคนา อุปพงษ์ ผอ.รพ.พระพุทธบาท ย้ายเป็นรพ.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท

 

11.พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองแพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์ ย้ายเป็นผอ.รพ.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา

12.นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.รพ.เสนา ย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา

13.พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์ รองแพทย์ฯ รพ.ศรีสะเกษ ย้ายเป็นผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี

14.นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ย้ายเป็น ผอ. รพ.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

15.นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองแพทย์ฯ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.สิชล สสจ.นครศรีธรรมราช

 

16. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายเป็น ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์

17.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายเป็น ผอ.รพ.อุทัยธานี

18.นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี ย้ายเป็นผอ.รพ.นครปฐม

19.นพ.สันติ สุขหวาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ รพ.ดำเนินสะดวก สสจ.ราชบุรี ย้ายเป็น ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก

20.นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองแพทย์ฯ รพ.อุดรธานี ย้ายเป็นผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง

 

21.นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง ย้ายเป็นผอ.รพ.ระยอง

22.นพ.สุชาติ ตันตินิรามัย รองแพทย์ฯ รพ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.ตราด

23.พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล รองแพทย์ฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.ปราจีนบุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี

24.นพ.สมคิด ยึนประโคน ผอ.รพ.กบินทร์บุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

25.นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ย้ายเป็นผอ.รพ.กาฬสินธุ์

 

26.พญ.สุวิวรรณ นกหนู รองแพทย์ฯ รพ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.สงขลา

27.นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.สงขลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

28.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ย้ายเป็นผอ.รพ.อุดรธานี

29.พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ รองแพทย์ฯ รพ.สุรินทร์ ย้ายเป็น รพ.กุมวาปี สสจ.อุดรธานี

30.พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองแพทย์ฯ รพ.มุกดาหาร ย้ายเป็นผอ.รพ.มุกดาหาร

 

31.นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว นพ.ชช.ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง ย้ายเป็น ผอ.รพ.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช

32.นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผอ.รพ.ทุ่งสง ย้ายเป็นผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี

33.นพ.รุซตา สาและ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ปัตตานี ย้ายเป็นผอ.รพ.ปัตตานี

34.นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ รองแพทย์ฯ รพ.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส ย้ายเป็นผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

35.พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ย้ายเป็นผอ.รพ.ยะลา สสจ.ยะลา

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.แต่งตั้งโยกย้ายและรักษาราชการตำแหน่ง “นพ.สสจ.” รวม 21 ราย)

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.แต่งตั้งรักษาราชการ ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และผอ.กองตรวจราชการ)

 

 

 

อ่านผังคำสั่งฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง