ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช” นั่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ อภิกุลวณิช ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มอบหมายงานรองปลัดสธ.แต่ละท่าน โดยท่านที่ 5 คือ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช   เป็นผู้บริหารด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพ(CSO) ดูแลเขตสุขภาพที่ 6 และ 13 กรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งดูแลกอง สำนักต่างๆ ดังนี้ 1.กองการต่างประเทศ 2.กองบริหารการสาธารณสุข 3.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 4.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 5.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 6.สำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และ7.สำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  นอกจากนี้ ยังมีองค์การมหาชน คือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และองค์กรในกำกับ มีองค์การเภสัชกรรม(อภ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

ข่าวเพิ่มเติม : ปลัดสธ.มอบอำนาจหน้าที่รองปลัด 5 คน ดูแลงานแต่ละด้าน ขณะที่รองฯ คนที่ 5 ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ