ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนามมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานเขตสุขภาพทั่วประเทศ โยก “หมอสุเทพ” นั่งผู้ตรวจฯ เขต6 ให้ “หมอสวัสดิ์” นั่งผู้ตรวจฯ เขต 12 ดูพื้นที่พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีผล 11 ม.ค.66 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 32/2566 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  โดยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

2.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8  จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี และนครนายก

5.นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

6.นพ.สุเทพ เพชรมาก   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO)ในเขตสุขภาพที่ 6  ประกอบด้วย 8  จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

7.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 7  ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

8.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 8   ประกอบด้วย 7  จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร

9. นพ.ภูวเดช สุระโคตร  รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 9   ประกอบด้วย 4  จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

10. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 10   ประกอบด้วย  5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

11.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 11   ประกอบด้วย  7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

12.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 12  ประกอบด้วย  7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

สำหรับกรณีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และมิได้แต่งตั้งรักษาการให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2566