ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท รับมอบที่ดิน จำนวน 6 แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท บริเวณใกล้กับสนาม Red Mountain Golf Club ในต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ขนาด 500 เตียง ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองรับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน พร้อมกับการยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ในพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระดับชาติและนานาชาติหรือ SDG เพื่อสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จะขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่น้อยกว่า 197 คน/ปี และเป็นฐานในการอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี ลดการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนไปต่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ครั้ง/ปี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนไม่น้อยกว่า 25,000 คน/ปี และผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปี ตลอดจนเป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับแนวหน้าของโลก และเป็นฐานในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ทั้งนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต จะมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนเฉพาะทาง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้าง วงเงิน 3,140 ล้านบาท เพื่อลดช่องว่างระบบสุขภาพในพื้นที่และการส่งต่อผู้ป่วย ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ สามารถดูแลรัษาโรคซับซ้อนที่ร.พ.ในพื้นที่ไม่สมารถรองรับได้ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

ด้านนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค กล่าวว่า เอ็มบีเครู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมร่วมขับเคลื่อนโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย การสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต จะทำให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีก 5 จังหวัดอันดามันได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งการที่ประชากรมีสุขภาพที่ดีนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต หรือ จังหวัดอันดามันก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการทางการแพทย์ได้ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

“การมอบที่ดิน 36 ไร่ ในพื้นที่ของบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท ครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญต่อเนื่องในการดูแลสังคม ชุมชน และประชาชนให้มีสุขภาพดี เมื่อทางบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท ได้ทราบถึงโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพัฒนาและก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จึงเล็งเห็นว่าจะเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเอ็ม บี เค รีสอร์ท ประกอบธุรกิจอยู่และยังมีธุรกิจของเอ็ม บี เค อีกหลายธุรกิจอยู่ในพื้นที่ 1,400 ไร่นี้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ทกล่าว