ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"หมอประเวศ" แนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ “สงครามเอาชนะความยากจน” เป็นสิ่งที่จะรวมใจคนทั้งหมดได้ เมื่อสำเร็จจะเป็นจุดคานงัดให้สำเร็จอื่น ๆ ต่อไปทุกเรื่อง พร้อมเผยวิธีทำให้สำเร็จ 

 

สิ่งแรกก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าเริ่มต้นก็ทะเลาะกันวุ่นวายก็จะเสียโอกาสชาติไม่หายวิกฤต การเอาชนะเลือกตั้งกับการบริหารประเทศนั้นคนละเรื่อง นายกรัฐมนตรีไม่ควรบริหารจิปาถะแต่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่นำคนทั้งประเทศไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อใด “คนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน”ประเทศจะเกิดพลังมหาศาลประดุจแสงเลเซอร์ทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่าง

“สงครามเอาชนะความยากจน” เป็นสิ่งที่จะรวมใจคนทั้งหมดได้ นี่คือการร่วมกันทำสิ่งใหม่ที่ดี เมื่อสำเร็จจะเป็นจุดคานงัดให้สำเร็จอื่น ๆ ต่อไปทุกเรื่อง วิธีทำให้สำเร็จมีดังต่อไปนี้

 

๑.ประกาศมรรควิธีแก้จน ๒๕ วิธี

 

รัฐบาลมอบให้พอช.(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) ที่มี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน รวบรวมวิธีแก้จนจากความจริงของแผ่นดินไทย แล้วนายกรัฐมนตรีประกาศมรรควิธีแก้จน

เท่าที่ผมนึกออกมี ๑๗ วิธีดังต่อไปนี้

 • ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ เป็นต้นธารแห่งความสำเร็จ
 • ปฏิรูปที่ดิน ให้ทุกครอบครัวมีที่ดินทำกิน
 • ทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่
 • มีสระน้ำประจำครอบครัว ที่สามารถเก็บน้ำได้ทั้งปี สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่
 • บริหารน้ำกินน้ำใช้ในชุมชนท้องถิ่น ด้วยฝายและธนาคารน้ำบาดาล
 • มีป่าชุมชนทุกตำบลหายจนถ้วนหน้า ถ้าทำเต็มที่จะนำรายได้สู่ตำบล ประมาณตำบลละ ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี
 • มีสถาบันการเงินของชุมชน
 • ชุมชนมีความสามารถวิเคราะห์การเงิน ทำให้ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค หายจนได้
 • วิสาหกิจชุมชน ทั้งการผลิตและการตลาด
 • การแปรรูปอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • ชุมชนผลิตสินค้าวัฒนธรรม
 • ชุมชนมีฝีมือการช่างทุกประเภท
 • จัดการท่องเที่ยวชุมชน
 • ผลิตพลังงานชุมชนได้เหลือใช้
 • พัฒนาระบบสมุนไพรครบวงจร
 • ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลกัน
 • ระบบการศึกษาชุมชนท้องถิ่นที่สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

 

๑๗ วิธีนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เมื่อรวบรวมจริง ๆ คงได้มากกว่านี้และดีกว่านี้ สมมุติว่าได้ ๒๕ วิธีเมื่อเริ่มต้น

นายกรัฐมนตรีประกาศ มรรค ๒๕ ในการแก้จน การประกาศให้รู้ทั่วกันทั้งประเทศ จะไปกระตุ้นความตื่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ทั้งประเทศ

 

๒.สงคราม ๙ ทัพ

 

แบ่งประเทศไทยเป็น ๙ ภาค เพื่อการจัดทัพ คือ

 • ภาคเหนือ
 • ภาคอีสานตอนบน
 • ภาคอีสานตอนล่าง
 • ภาคกลางตอนบน
 • ภาคกลางตอนล่าง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคตะวันตก
 • ภาคใต้ตอนบน
 • ภาคใต้ตอนล่าง

จัดตั้งกองทัพเอาชนะความยากจน ๙ กองทัพตามภาค

แม่ทัพแต่ละภาค คือ รองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งด้วย ในแต่ละกองทัพภาค มีผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง คือ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ร่วมด้วย และมีผู้นำชุมชนท้องถิ่นผู้มีปัญญาบารมีในทุกภาค ควรเป็นที่ปรึกษากองทัพภาค และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่แม่ทัพภาคต้องการ

กองทัพภาคทั้ง ๙ ทัพ จะประกอบด้วยกำลังคนจากทุกภาคส่วนของประเทศ รวมกันเป็นพลังแผ่นดินอันมหาศาลที่จะเข้าประจัญบาน แล้วทำไมจะไม่ชนะ

 

 

๓.ยุทธภูมิ นักรบ จุดยุทธศาสตร์

 

ยุทธภูมิ คือ พื้นที่แผ่นดินไทยทั้งประเทศซึ่งมี ๘๐,๐๐๐ ชุมชน ๘,๐๐๐ ตำบล ๘๐๐ อำเภอเกือบ ๘๐ จังหวัด

นักรบ คือ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นหลายแสนคนอาจกว่า 1 ล้านคน

จุดยุทธศาสตร์ คือ ตำบล

กองบัญชาการ คือ องค์กรท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ.

เป้าหมาย คือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ภายใน ๕ ปี

สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ หลุดหนี้ มีเงินออม สุขกายสุขใจ มีศักดิ์ศรี

การสนับสนุน กองทัพภาคสนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรและนักรบในพื้นที่ ขจัดอุปสรรคขัดข้องให้ปฏิบัติได้ ประเมินผลการปฏิบัติ เอาผลประเมินมาปรับกระบวนการสงครามอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

 

 

๔.ผลต่อประเทศไทย

 

 • คนไทยมีสัมมาชีพทุกครอบครัว หายจนหมดทั้งประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เศรษฐกิจมหภาคเติบโตและมั่นคง เพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของประเทศ ไม่ใช่ขึ้นกับตลาดโลกที่พลิกผันแต่เพียงอย่างเดียว
 • คนไทยทุกภาคส่วนจะรักกันมาก เพราะร่วมทำสงครามประสบชัยชนะร่วมกัน จะเชื่อถือไว้วางใจกัน ฉลาดร่วมกัน เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom) และมีความสุขประดุจบรรลุนิพพาน เป็นพลังสร้างสรรค์ทั้งแผ่นดิน
 • เมื่อเกิดพลังร่วม ซึ่งเป็นพลังสร้างสรรค์ทั้งแผ่นดิน ต่อไปจะทำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง
 • ประเทศไทยจะเป็นแผ่นดินศานติสุข เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เพราะมีความถูกต้องดีงาม และนี่คืออนาคตของเราร่วมกัน ที่คนไทยทั้งหมดไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือรุ่นไหน ๆ ร่วมกันสร้าง

 

 

๕.คนไทยทั้งหมดร่วมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนใหม่

 

ให้เป็นผู้นำนำคนไทยทั้งหมดร่วมเดินทางบนเส้นทางสันติอันประเสริฐ สันติวรบท ไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ของเราร่วมกัน

ขอให้คนไทยและประเทศไทยมีความสวัสดี

 

จากราษฎรชราคนหนึ่ง

ศ.นพ.ประเวศ วะสี