ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดโครงการ “Gen ยัง Active 50+”

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+”  เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ปัจจุบัน 20% คนไทยเป็นผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปี จึงต้องเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เอสซีจี และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+” เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน

"เปิดโครงการ “Gen ยัง Active 50+”"

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน การเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมผู้สูงวัย รวมทั้งโอกาสเกิดโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพต่าง ๆ ที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่ม 50+ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อน productivity ของประเทศ และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งโครงการ Gen ยัง Active 50+ จะเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ภาควิชาฯ ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ตลอดจนคนในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแล ภายใต้ชื่อโครงการ Gen ยัง Active 50+ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านโรคต่าง ๆ ยารักษาโรค วัคซีนที่จำเป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนกิจกรรมและบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมกับ GSK และได้รับการสนับสนุนข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงวัย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ในอนาคต

"เปิดโครงการ “Gen ยัง Active 50+"

ด้าน รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกลุ่มผู้สูงวัยว่า คนอาจมองว่าผู้สูงอายุเป็นการเสียโอกาส แต่จริง ๆ แล้วเป็นการสร้างโอกาส เพราะผู้สูงวัยมีความรอบรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ยังมีเวลาอีกมากมาย ซึ่งต้องการสุขภาพที่ดีเพื่อให้มีความสุข ในการใช้ชีวิตที่มีศักยภาพ ช่วยเหลือสังคม การมีความรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดูแลตัวเอง เพื่อนฝูง คนรอบข้าง และการได้เผยแพร่ความรู้

ขณะที่ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เพิ่มเติมว่า กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สโลแกนที่เคยใช้ คือ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเติบโตสูงใหญ่สมองดี เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็ Smart and Healthy โดยโครงการนี้จะเป็นการทำให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ติดบ้านติดเตียง เป็นสิ่งที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมาเสมอ ทั้งส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย ให้รับประทานอาหารโภชนาการที่ดี เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี หลีกเลี่ยงบุหรี่และเหล้า เป็น 5 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อดิเรก และอนามัย ที่รณรงค์มาตลอด ตอนนี้เด็กเกิดน้อยลง แต่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องดูว่า ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ให้มีสุขภาพที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องมีระบบที่ดูแลผู้สูงอายุ

นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GSK เป็นบริษัท Biopharma ซึ่งให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถของบุคลากร มาขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เพื่อสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

"เปิดโครงการ “Gen ยัง Active 50+”"

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสริมว่า กลุ่มคนที่อายุ 50 ขึ้นไป หรือกำลังจะอายุ 50 ควรดูแลตัวเอง ดังนี้

  • อ้วน : อาหารควรเลือกที่หลากหลาย ควรดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดภาวะอ้วน ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  • อารมณ์ดี : ดูแลเรื่องสุขภาพจิต ไม่ควรให้เกิดภาวะซึมเศร้า ความจำต้องดี ถ้าสมองไม่ดี หลายอย่างก็จะยาก
  • ออก : ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องดูแลไม่ให้บาดเจ็บ 
  • อุ : อุบัติเหตุ ควรดูแลตัวเองอย่าให้หกล้ม ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ 
  • บาย : อบายมุข เรื่องเหล้า บุหรี่ ควรหลีกเลี่ยง
  • หา : ตรวจเช็คสุขภาพ หาโรคที่ซ่อนอยู่ 
  • เพื่อน : การมี Social Engagement ให้แอคทีฟอย่าง Active Aging 
  • แวดล้อม : สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 
  • ฉีด : ฉีดวัคซีน
  • ยา : ยาเป็นดาบสองคม หากใช้ไม่ถูกจากเป็นคุณก็จะเป็นโทษ

โครงการ Gen ยัง Active 50+ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่ม Gen ยัง Active เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีอิสระและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ไม่ว่าจะอายุ 50 หรือมากกว่านั้น โดยโครงการ Gen ยัง Active จะนำองค์ความรู้ความชำนาญจากองค์กรภาคีมาเผยแพร่  ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ Gen ยัง Active เข้าถึงได้ง่าย ทั้ง เว็บไซต์ www.GenYoungActive.com และ LINE OA : @GenYoungActive  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศิริราชห่วง “สึนามิผู้สูงวัย” ต้องเตรียมพร้อมหลายด้าน ขณะที่ไทยไม่ทำร่วมจ่าย หวั่นรัฐแบกรับไม่ไหว

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org