ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 1-12 สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานพยาบาลวิชาชีพ ขอขอบคุณปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  วันนี้  17 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. นายอาคม รัฐวงษา ประธานพร้อมคณะกรรมการชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 1-12 ที่ผ่านการประเมินค่างานตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานพยาบาลวิชาชีพ เข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อ.สรรเสริญ นามพรหม และเจ้าหน้าที่ กองทรัพยากรบุคคล  อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัฒน์  ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล  

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อดีตที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ประธานคณะทำงาน สายงานพยาบาลวิชาชีพ และ  อ.ศิริมา  ลีละวงศ์ อดีตที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพยาบาล รองประธานคณะทำงาน สายงานพยาบาลวิชาชีพ และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 ที่ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบและกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยงานวิจัย นวัตกรรมในงานประจำ

เพื่อยกระบบบริการพยาบาลของกระทรวง รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ สามารถปรับปรุงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษได้ การดำเนินงานดังกล่าวยังช่วยให้เกิดการธำรงค์อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในระบบราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าการลาออก โอน ย้าย ของพยาบาลลดลง 

และในโอกาสนี้ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข อีกครั้งและขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกๆ สายงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด อย่างต่อเนื่อง