ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ แนะแนวทางวางยุทธศาสตร์สุขภาพ 3 ส่วน ได้แก่ แก้ปัญหาปัจจุบัน ปูพื้นฐานพัฒนาคน-ระบบบริการ ตอบสนองแนวโน้มในอนาคต ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย

วันนี้ (7 สิงหาคม 2566) ที่ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (HPT) รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผู้นำกับการขับเคลื่อนนโยบาย” ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและตอบสนองกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ โครงสร้างประชากร ภาวะโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ดังนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุข จึงต้องมุ่งเน้น 3 ประเด็น คือ 1.การแก้ปัญหาสำคัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การรองรับสังคมสูงอายุ ยาเสพติด ลดอัตราการตายจากโรคต่างๆ เป็นต้น 2.การพัฒนาบุคลากร รวมถึงระบบบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ 3.การตอบสนองแนวโน้มของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ระบบสุขภาพดิจิทัล ระบบสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด ภัยพิบัติ ความไม่สงบ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายได้ต่อไป 

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะทำงานด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง รวม 48 คน มีเป้าหมายเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทสาธารณสุขของประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและระบบสุขภาพของประเทศ