ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม เสมอภาค พร้อมรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วันนี้ 17 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.ต.นพ.พลเทพ สุนทโร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม มีความเสมอภาค รวมถึงรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะช่วยในมิติการให้บริการประชาชนสมบูรณ์มากขึ้น โดยนำภูมิปัญญาไทยมาสร้างเสริมสุขภาพ 
 
ด้านนายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ รวบรวมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธากว่า 1,000 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ 4 ไร่เศษ มีพื้นที่ใช้สอย 38,000 ตารางเมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธร 15 กิโลเมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เภสัชกรรม เวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการศูนย์ไตเทียม จำนวน 5 เตียง และตั้งเป้าขยายบริการเป็น 24 เตียงในอนาคต โดยมีโรงพยาบาลพุทธโสธร สนับสนุนบุคลากรแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 6 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิชาการในจังหวัดรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการเปิดให้บริการมาพบว่าผู้ป่วยและประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะเปิดบริการเพิ่มให้ครบทุกเขตสุขภาพ