ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี ย้ำการขับเคลื่อนงานโดยน้อมนำโครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาปฏิบัติและปรับไปสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ ด้วยนโยบายยกระดับ 30 บาท พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

เช้าวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี และร่วมพิธีสดัปกรณ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า การสาธารณสุขไทย ได้รับการสถาปนาเป็นครั้งแรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อให้การแพทย์และการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้ยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก 10 มีนาคม มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน อันเป็นวันที่มีการก่อตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นเป็นครั้งแรกแทน โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 81 ปี

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ จนมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขับเคลื่อนงานต่อจากนี้ ยังคงน้อมนำโครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับไปสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยนโยบายยกระดับ 30 บาท ดูแลสุขภาพประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ทั้งเรื่องความก้าวหน้าและสมดุลในชีวิตและการทำงาน เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ปลูกต้นประดู่แดง ซึ่งมีความหมายถึงการแสดงพลังแห่งความยิ่งใหญ่ และความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน