ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานองคมนตรี วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารและการติดต่อประสานงานด้านนโยบายการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศ   มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร วงเงิน งบ652,536,400 บาท คาดแล้วเสร็จในปี 2569

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566  ที่ รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

นพ.ชลน่าน เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลสูงสุดของสถาบันพระบรมราชชนก ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาเจิมแผ่นทองศิลาฤกษ์และประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อใช้ประพรมสถานที่ก่อสร้างอาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราชพัสดุบนพื้นที่ 13 ไร่ใน รพ.ศรีธัญญา ติดกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี โดยจะสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น สำหรับเป็นที่ทำการของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนเป็นที่ตั้งหน่วยงานส่วนกลาง ฝ่ายสนับสนุน สำนักวิชาการและสถานที่ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสถาบันฯ ในการดำเนินภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สามารถผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพทุกหลักสูตรรวมกว่า 5,000 คนต่อปี

อาคารสำนักงานฯ สถาบันพระบรมราชชนก งบ652,536,400 บาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2569

สำหรับ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก นับเป็นอาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ทำการของตนเอง นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านนโยบายการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การบริหาร พัฒนาความร่วมมือ และกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่สังคม การประชุม การฝึกอบรม ตลอดจนการติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาลัยในสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร วงเงิน 652,536,400 บาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2569 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมธนารักษ์และกรมสุขภาพจิตให้ใช้ที่ดิน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วยออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง