ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พม.ส่งทีมนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุ ประสานการทำงานกับกรมสุขภาพจิต จัดทีมนักจิตวิทยาเข้าร่วมการประเมินและ ดูแลครอบครัวผู้ก่อเหตุ รวมถึงเข้าร่วมประเมินดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวแล้ว 

แถลงการณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุความรุนแรงในห้างสรรพสินค้า ขอความร่วมมือหยุดเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุและครอบครัว

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในห้างสรรพสินค้า ย่านปทุมวัน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญในพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก 

 

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดส่งทีมนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมทำงานกับตำรวจ และทีมสหวิชาชีพ เพื่อร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา และประสานการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดทีมนักจิตวิทยาเข้าร่วมการประเมินและ ดูแลครอบครัวผู้ก่อเหตุ รวมถึงเข้าร่วมประเมินดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว

 

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุและครอบครัวในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำประวัติการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน ไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ว่าในทางใด ๆ และเป็นการกระทำที่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ (CRC) ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของเด็ก 

 

รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่เผยแพร่ภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุและครอบครัว หลีกเลี่ยงการนำเสนอรายละเอียดและข้อมูล เหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเป็นการกระทำซ้ำ และชี้นำให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝากถึงครอบครัว เอาใจใส่ ดูแลบุตรหลาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจสม่ำเสมอ และเปิดใจ รับฟัง ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาบันการศึกษา ควรเน้นเรื่องการสร้างระบบนิเวศน์การศึกษา เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมทักษะชีวิต และบุคคลแวดล้อมตัวเด็กควรร่วมกันเฝ้าระวัง ให้โอกาส และเสริมพลังบวกให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 ตุลาคม 2566