ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิตเผยกรณีเด็กชาย 14 ปียิงในพารากอน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมินสุขภาพจิตใจ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตามกรอบเวลากรมพินิจฯ 45 วัน

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเด็กชาย 14 ปีเหตุการณ์ยิงพารากอน ว่า ยังอยู่ในการตรวจสอบประเมินสุขภาพจิตใจ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามกรอบระยะเวลาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ให้คือ 45 วัน ขั้นตอนการตรวจสอบ มีทั้ง ตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเดิม การตรวจร่างกาย ตรวจความผิดปกติของสมอง และจิตใจ ตรวจแลปและผลเลือด ขั้นตอนการ ตรวจสอบของสถาบันกัลยาณ์ ฯนั้น  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้วศาลเยาวชนจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดประกอบต่อไป

 

สำหรับกรณี เด็กชาย 14 ปี นี้ใช้มาตรา 42   ตามแห่งพระราชบัญญัติการบริหารแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2561  พิจารณา

  “หากแพทย์พยาบาลหรือเจ้าพนักงานพินิจที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนป่วยด้วยโรคที่ต้องการบำบัดเฉพาะด้านหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาส่งตัวเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวไปยังสถานบำบัดรักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิตนอกสถานที่ควบคุมต่อไปและให้ผู้อำนวยการแจ้งบิดาและมารดาและผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่รับทราบ….” ความตามพระราชบัญญัติดังกล่าว