ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่อนหนังสือถึง ผู้ว่าฯ- นพ.สสจ.- ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ ปรับหลักเกณฑ์การย้าย และปฏิบัติราชการของ “แพทย์” ชดใช้ทุน กำหนดชัด! ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 จากนั้นปีที่ 2 และ 3 ต้องชดใช้ทุนที่รพ.ชุมชน หากมีเหตุจำเป็นให้ผู้ตรวจฯย้ายภายในเขตนั้นๆ หรือหากจำเป็นอย่างยิ่งต้องข้ามเขตสุขภาพส่งเรื่องปลัดสธ.พิจารณา

 

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการปฎิบัติราชการของแพทย์ระหว่างปฎิบัติราชการชดใช้ทุน  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  ที่ผ่านมา

 

ใจความสำคัญ  ระบุว่า  ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายและการปฎิบัติราชการ การโอนการลาศึกษาต่อและการลาออกจากราชการของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  ผู้ทำสัญญาฯ ระหว่างปฎิบัติราชการชดใช้ทุนให้ทราบและถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายและการปฎิบัติราชการของแพทย์ผู้ให้สัญญาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยยกเลิกหลักเกณฑ์เฉพาะการย้ายและการปฎิบัติราชการของแพทย์ที่กำหนดไว้เดิมตามข้อ 1 ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ระหว่างปฎิบัติราชการชดใช้ทุน ดังต่อไปนี้

 

ปีที่ 1  แพทย์ ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามสถานที่ที่สำนักงานตามสถานที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

ปีที่ 2 และปีที่ 3 แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร

ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นกรณีพิเศษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอาจพิจารณาให้ย้ายภายในเขตนั้นๆได้ และกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้ และต้องย้ายข้ามเขตสุขภาพให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งและเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

**สำหรับการขอย้ายเข้าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นไปตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด