ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 13 สาขา ลาศึกษาได้เหมือนปฏิบัติราชการ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้

มีการเผยแพร่มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)  ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ที่ได้รับการพิจารณาให้ลาศึกษา ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษา เป็นการปฏิบัติไปราชการ 

ซึ่งอาจนำผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้

 

มีทั้งหมด 13 สาขา

1. เวชศาสตร์ครอบครัว

2. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3. อาชีวเวชศาสตร์

4. ศัลยศาสตร์

5. วิสัญญีวิทยา

6. เวชศาสตร์ฟื้นฟู

7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

8. กุมารเวชศาสตร์

9. อายุรศาสตร์

10. ออร์โธปิดิกส์

11. อายุรศาสตร์โรคไต

12. อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจ

13. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ข่าวเกี่ยวข้อง : “ชลน่าน” ชูผลสำเร็จสร้างขวัญกำลังใจ “หมอ-พยาบาล” เร่งติดตามค่าเสี่ยงภัยโควิดขีดเส้น 1-2 เดือน