ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ออกประกาศเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่วาระที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2567-2570 รวม 12 คน กำหนดรับสมัคร 5-14 ก.พ.นี้ ลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ 14 มี.ค.-18 เม.ย. นับคะแนน 19 เม.ย.67

 

เมื่อเร็วๆนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยนายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการฯ ลงนามในประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ.2567-2570) ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยเนื้อหาสาระ ดังนี้

1.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  วาระที่ 3(พ.ศ.2567-2570) จำนวน 12 คน

2.กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและเอกสารแนะนำตัวให้ครบถ้วน ณ ห้องประชุม สโมสรนักวิชาการ อาคาร 2 ชั้น6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3.กำหนดวันเลือก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และส่งถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในซองบัตรเลือกตั้ง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. โดยถือตราประทับไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

4.กำหนดการตรวจนับคะแนนในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สภาการสาธารณสุขชุมชน