ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวดี! กรมส่งเสริมฯ ส่งหนังสือถึง "นักสาธารณสุข แจง 4 ประเด็น กรณีความก้าวหน้าวิชาชีพนักสาธารณสุขท้องถิ่น 

ตามที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ยื่นหนังสือ เรื่องสิทธิ ความก้าวหน้า และค่าตอบแทนของนักสาธารณสุข ถึงอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น เมื่อ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ภายหลังที่ประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ได้เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนั้น

ล่าสุดวันที่ 8 ก.พ. 2567 ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลว่า ถือเป็นการตอบกลับเป็นเอกสารที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยได้รับมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ขอทราบแนวทางการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข ในสังกัด ก.จ ก.ท ก.อบต  มี 3 ขั้น คือ 1. อบจ. เทศบาล และ อบต. ต้องกำหนดกรอบในแผนอัตรากำลัง 3 ปี  2. ดำเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักสาธารณสุขตามแผน 3. การสรรหาบุคคลมาลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข จะสามารถดำเนินการได้โดยรายงานให้ สถ. สรรหาให้ และโดยวิธีการย้าย การโอน การรับโอน การสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขัน

ประเด็นที่ 2 การปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทาง สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เพิ่มในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วในกลุ่มที่ 6 กลุ่มสาธารณะสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่ 3 การขอให้มีการสอบคัดเลือกสายงานทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุขและใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในสังกัดท้องถิ่นทั่วประเทศสู่สายงานวิชาการตำแหน่งนักสาธารณสุขนั้น ที่ประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2567 มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เพิ่มเติมในกลุ่มงานเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ส่วนประเด็นที่ต้องตามต่อ การปรับนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข  ตามหนังสือ ก.จ ก.ท ก.อบต. ที่ มา 0809.6/ว 86  ลงวันที่  9 ตุลาคม 2566 ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 6 ยังไม่ครอบคลุม สามสายงานข้างต้น เนื่องจากมีลักษณะงานทีแตกต่างกัน หลังจากนี้ต้องรอผลักดันต่อไป 

ประเด็นที่ 4 เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ของสายงานนักสาธารณสุขในสังกัดท้องถิ่น ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไม่ได้กำหนดให้สายงานนักสาธารณสุขได้รับเงินประจำตำแหน่ง และพตส. (รอจัดคนลงก่อน) แต่อย่างไรก็ตาม โดยในส่วน สถ. อยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง