ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข เซ็นตั้ง “หมอวรตม์” นั่งรองโฆษกสธ. เสริมทัพ 3 โฆษก “หมอสุรโชค-หมอสุรัคเมธ-หมอพรพิทักษ์” หวังสื่อสารด้านสุขภาพสอดคล้องนโยบายรัฐบาล

ตามที่ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าทำกฎหมายลำดับรอง 2 เรื่อง “ประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติด-กฎกระทรวงอนุญาตการใช้กัญชา” เพื่อประโยชน์การแพทย์-เศรษฐกิจ โดยแต่งตั้ง นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่ในฐานะโฆษกสื่อสารด้านกัญชานั้น 

ความคืบหน้าล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 913/2567 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข(เพิ่มเติม) ลงนาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยระบุว่า

ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1555/2566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 ได้แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนั้น

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)  คือ  นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวนยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เป็น รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ คือ

1.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโฆษกสธ.

2.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป.สธ. เป็นโฆษกสธ.

3.นพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เป็นโฆษกสธ.

โดยหน้าที่หลักๆ อาทิ  กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ และผลงาน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแถลงข่าว ประสานงาน และจัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง แถลงข่าวในประเด็นสำคัญ เป็นต้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : สธ.แต่งตั้งโฆษก สธ.ล็อตใหม่ หลังโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง )

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

นพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

 

ข่าวเกี่ยวข้อง: 

- "สมศักดิ์" เดินหน้ากฎหมาย 2 เรื่องดึง กัญชาเป็นยาเสพติด เสร็จภายในสิ้นปี