ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เหลียวหลังแลหน้า เส้นทางเดินของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นเอกสารประกอบการเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00