สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ 25 ก.ค.56

Mon, 2013-07-29 15:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 25 ก.ค. 56

                               

จำนวนผู้ป่วย

81,763 ราย

จำนวนผู้ป่วยตาย                                

78 ราย

อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร

127.6

อัตราตายต่อแสนประชากร

0.12

อัตราป่วยตาย      

0.1 %

 

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค