กำลังคน

 • ปลัด สธ.ประชุมผู้บริหาร แปลง 4 แผนยุทธศาสตร์สู่ระดับปฏิบัติ ทั้งแผนปฏิบัติการปีงบ 59 แผนเงินบำรุง รพ. ที่ต้องเชื่อมกับแผนบริหารงบบัตรทองปี 59 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และแผนกำลังคน รอ ครม.อนุมัติบรรจุ ขรก.รอบ 3 พิจารณาขึ้นค่าจ้าง พกส.ไม่เกิน 4% ใน 30 ก.ย.นี้
  2015-08-19 13:18
 • “ปลัดณรงค์” ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่คืนศักดิ์ศรี ขอเจ้าหน้าที่ สธ.ทุกคน เร่งเดินหน้า 3 เรื่องคือ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมปฏิรูปประเทศ และร่วมจัดทำแผนกำลังคน เพิ่มค่าตอบแทน เสนอรัฐบาล ปฏิเสธไม่ทราบ 3 เงื่อนไข
  2015-08-05 15:13
 • สธ.เตรียมขออัตรากำลังบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการรอบสุดท้าย 7,547 อัตรา ให้ผู้ตรวจและนพ.สสจ.เสนอวางตำแหน่งที่จะบรรจุตามเกณฑ์ที่ครม.กำหนดภายใน พ.ย.นี้ เพื่อเสนอต่อ ครม.ใน ธ.ค.57 คาดบรรจุได้ มี.ค.58 พร้อมเดินหน้าวิเคราะห์อัตรากำลังรอบ 2 เพื่อทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนสธ.ในรอบ 5 ปี ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องธรรมาภิบาล ตั้งกลไกถ่วงดุล 53 ชมรมประชุมทุก 3 เดือน และพัฒนารพ.คุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการ
  2014-11-21 19:58
 • เครือข่ายข้าราชการต้องการความยุติธรรม หนุนแนวคิดแยก สธ. ออกจาก ก.พ. พร้อมร่วมขับเคลื่อน หลังสารพัดปัญหาแก้ไม่คืบ ทั้งบรรจุตำแหน่ง ขรก. การปรับค่าตอบแทน และการลดความเหลื่อมล้ำ เหตุติดหลักเกณฑ์ ก.พ. แถมไม่เข้าใจโครงสร้าง สธ. พร้อมเดินหน้าติดตาม ก.พ. เยียวยา ขรก.ที่ได้รับผลกระทบบรรจุก่อน 11 ธ.ค. 55
  2014-11-15 18:01
 • เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆ แล้วสธ.ถือว่ามีบุคลากรจำนวนมาก นั่นเพราะภาระงานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นหลัก ทว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กลับมีนโยบาย “แช่แข็ง” ตำแหน่งข้าราชการ สวนทางกับความต้องการบุคลากรสาธารณสุขที่มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอแนวคิดให้ สธ. ออกนอกระบบ ก.พ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอัตรากำลังคน และสอดคล้องกับธรรมชาติของงานในระบบสุขภาพ แต่ทว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมานานมาก แต่ก็ยังไม่เคยมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป
  2014-10-17 09:37
 • สธ.ตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคน และคณะทำงาน 3 ชุดย่อย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวการบริหารจัดการด้านสุขภาพและกำลังคนให้เป็นระบบสอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดบริการประชาชน เพื่อเสนอความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนต่อครม. ประกอบการขออัตราข้าราชการใหม่รอบ 3 จำนวน 7,547 อัตราในเดือนธันวาคม 2557
  2014-08-24 18:36