กำลังคนสุขภาพ

 • คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข รับทราบและเห็นชอบแผนการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบการสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ระบบสาธารณสุขด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ และด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ
  2016-08-12 07:24
 • คกก.กำลังคนสุขภาพเร่งศึกษาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า หลังพบสารพัดปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพคนไทย และสังคมยุคดิจิตอลทำให้ความสนใจเรียนวิชาชีพสาธารณสุขลดลง ด้าน สธ.เผยแผนยุทธศาสตร์กำลังคนสุขภาพ 20 ปี ตั้งเป้าหมายแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน ดูแลประชากร 10,000 คน เตรียมนำร่องเขตบริการสุขภาพที่ 2 ก่อน
  2016-07-28 17:58
 • คกก.พิจารณาค่าตอบแทนภาครัฐฯ อนุมัติในหลักการปรับปรุงค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 ปรับปรุงเป็นฉบับที่ 11 แก้ 4 ประเด็น 1.ใช้หลักเกณฑ์พื้นที่ 6 ระดับเหมือนกันทุกวิชาชีพ 2.ใช้หลักเกณฑ์อายุราชการ 3 ช่วงอายุ เหมือนกันทุกวิชาชีพ 3.เพิ่มกลุ่มสายงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 4.ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพลดลง ส่วนฉบับ 9 ที่ ปรับเป็นฉบับ 12 ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์เดิม ปรับเล็กน้อย เพื่อให้ระบบเดินหน้าไปได้ในปีงบประมาณ 60 เตรียมเสนอ ครม. 21 ก.ค.นี้
  2016-07-15 14:53
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชนแห่งประเทศไทย ค้านแก้กฎหมายบัตรทอง แยกเงินเดือนแพทย์ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ระบุ ส่งผลให้พื้นที่ชนบทห่างไกลขาดแคลนบุคลากร หวั่นปัญหาสมองไหลเข้าไปกระจุกตัวในเมือง
  2016-07-15 13:38
 • “หมอปิยะสกล” มอบ ปลัด สธ. ศึกษาพร้อมจำลองเหตุการณ์แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว ก่อนฟังธงจะแยกหรือไม่แยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัว เน้นเพิ่มจำนวนเตียง และกำลังคนให้ใกล้เคียงตามที่ควรจะเป็นในทุกพื้นที่แผน 10 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป หลัง กมธ.สาธารณสุข สนช.ชงแก้ กม.บัตรทอง ระบุเพื่อเป็นข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบครอบ ก่อน สธ.เสนอความเห็น กันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สร้างปัญหาใหม่ 
  2016-07-15 12:53
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ รพศ./รพท. 8 จังหวัดเหนือตอนบนร่วมมือ ม.พะเยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น โดยให้ รพ.นครพิงค์เป็นแม่ข่าย
  2016-06-15 18:22
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561-2565 วงเงิน 11,679 ล้านบาท พัฒนาสิ่งอำนวยการรักษา และพัฒนาระบบบริการ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดและลดรอคอยนาน ให้เขตสุขภาพเร่งดำเนินการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ บุคลากรไปสนับสนุน มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพ เกิดความยั่งยืนในระบบบริการ
  2016-05-04 22:33
 • สธ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 3 แนวทาง คือ กำลังคน การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนาองค์กร เผยจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป
  2016-04-27 19:05
 • กระทรวงสาธารณสุข วางแผน บริหารจัดการ และพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ดูแลทั้งในเรื่องจำนวน สาขาที่ต้องการผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา มีกำลังคนเพียงพอ ตรงตามความต้องการใช้งานจริง
  2016-04-06 15:00
 • บทความจาก "ชาญณรงค์ วงค์วิชัย" ว่าด้วยข้อเสนอเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพประเด็นสำคัญในการนำเสนอคือ การขาดแคลนกำลังด้านสุขภาพมิใช่เกิดจากอัตรากำลังคนไม่พอเพียงต่อระบบ หรือการที่กำลังคนด้านสุขภาพออกจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนไม่สามารถมองได้ในมิติเดียวเท่านั้น ยังมีปัญหาที่สำคัญ คือการสร้างความผูกพันกับบุคลากรให้ยึดมั่นกับระบบสุขภาพ หรือให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ พร้อมทั้งการพัฒนางานที่ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อนำมาสู่ความพอเพียงของกำลังคนด้านสุขภาพ ในบทบาทฐานะ “แรงงาน” หรือคนทำงานในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
  2016-04-05 19:34
 • "ผมมีความเห็นมานานแล้วว่า ประเทศไทยควรมีกรรมการระดับชาติพิจารณาความต้องการบุคลากรในอาชีพต่างๆ ในปัจจุบัน และมองไปในอนาคตด้วยตั้งแต่นักบิน แพทย์ (แพทย์สาขา อนุสาขาอะไรบ้าง) พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ วิศวกร อาชีวะ สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิจัย ครู  นักกฎหมาย และอาชีพอื่นๆ ถ้าเรารู้ความต้องการใน 5-10 ปีข้างหน้า จะได้วางแผนการผลิตให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเลือกเรียนเอง โดยไม่รู้ว่า เรียนจบแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ควรมีการแนะประชาชนว่า อาชีพอะไรที่จำเป็นมากน้อย"
  2016-04-04 16:47
 • ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลบึงยี่โถ เผย ค่าตอบแทนบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ หลังถ่ายโอนไม่ต่างจาก สธ. แถมมีโบนัสเพิ่ม 1-2 เดือน เทศบาลเปิดกรอบบรรจุพร้อมขยับตำแหน่งขยับตามความเหมาะสม ระบุรวมกองสาธารณสุขฯ มีพยาบาลวิชาชีพระดับซี 8 จำนวน 3 คน เตรียมขยับเพิ่มอีก 1 คน และอยู่ระหว่างหารือเปิดระดับซี 9 พิจารณาแพทย์/ทันตแพทย์เพิ่ม บรรจุนักกายภาพบำบัดเป็น ขรก.เพื่อดึงทำงานที่ศูนย์ พร้อมหนุน รพ.สต.ถ่ายโอน หากท้องถิ่นให้ความสำคัญหนุนงานดูแลสุขภาพประชาชน    
  2016-03-29 16:24

Pages