กำลังคนสุขภาพ

 • ถอดสถิติพนักงานทั่วโลกใน 142 ประเทศ “ทำงานไปวันๆ” องค์กรระดับ World Class มีสัดส่วนพนักงานที่ “ผูกพัน” กับองค์กร มากกว่าองค์กรทั่วไปถึง 10 เท่า ด้านโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดสูตร Engaged พนักงานด้วยสวัสดิการ
  2016-12-12 19:42
 • สธ.มุ่งสร้างคนหวังต่อยอดพัฒนาองค์กรเป็นเลิศติด Top 3 เอเชียด้านสุขภาพ-ตั้งเป้า 5 ปีคนไทยอายุยืนขึ้นลดเจ็บป่วย 
  2016-12-12 12:11
 • “หมอโกมาตร” เผยการทำงานใน รพ.เป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนรักษาคนไข้ได้เป็นพันต่อวัน แต่ก็มีข้อเสีย เหตุเงื่อนไขโครงสร้างระบบงานทำให้คนทำงานต้องเหนื่อย ก่อให้เกิดสภาวะแปลกแยกจากงาน ชี้งานได้ผล คนจะเป็นสุขจริง ต้องสร้างแรงบันดาลใจ เชื่องานท้าทายคือสิ่งที่สร้างความสุขให้คนทำงานได้ แนะผู้บริหารต้องรู้ความสามารถพนักงานหากต้องการให้องค์กรยั่งยืน
  2016-12-09 08:06
 • หมอ Gen Y ชี้ คน Gen Y ไม่ต่างจากเจนเนอเรชั่นอื่น เพียงแต่มีตรรกะไม่เอางานและชีวิตส่วนตัวมาปนกัน ย้ำถ้าไม่ชอบงานไหนจะไม่ทำ แต่ถ้าชอบทำแล้วจะทำให้ดีที่สุด หากใช้ถูกทางงานออกมาดีแน่  
  2016-12-08 21:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศกำลังคนด้านสุขภาพ ให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมค่านิยม MOPH เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข รักและภูมิใจในการทำงาน บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
  2016-12-08 14:07
 • รองปลัด สธ. ชี้บุคลากรต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ระบุ องค์กรในอนาคตต้องลดสัดส่วนคนที่เอาแต่ค้าน-เพิ่มจำนวนคนที่ให้ความร่วมมือ ด้าน “หมอโกมาตร” ชี้ยุทธศาสตร์กำลังคนที่ผ่านมาติดกับดักความขาดแคลน จึงมุ่งแต่ผลิตคนมาเติม แต่ละเลยบุคลากรในระบบกว่า 4 แสนราย
  2016-12-07 09:31
 • กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานด้านกำลังคนเป็นครั้งแรก จัดประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 สร้างแรงบันดาลใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกำลังคน สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน
  2016-12-05 13:12
 • สธ.เสนอนายกฯ พัฒนาระบบปฐมภูมิ มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสัดส่วนที่เหมาะสม ขอตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน ขอคืนตำแหน่งเมื่อเกษียณอายุ ขอตำแหน่งสูงขึ้นโดยไม่ต้องเอาตำแหน่งมายุบ และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ขอใช้ ม.44 แก้ อย.ขึ้นทะเบียนล่าช้า เพิ่มค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านเอกสารให้ขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น
  2016-12-02 22:19
 • รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย ตัวแทน คกก.กำลังคนด้านสุขภาพ กำลังทบทวนผลการศึกษาที่สรุปว่ากำลังคนด้านสาธารณสุขล้น หลังเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือค้านผลการศึกษา ระบุควรมองบทบาทวิชาชีพสาธารณสุขในภาพกว้าง ไม่ควรยึดแค่กรอบอัตรากำลัง สธ.และงานบริการเฉพาะที่ รพ.สต. พร้อมหนุนท้องถิ่นให้ร่วมรับผิดชอบงานสาธารณสุขตามบทบาท
  2016-11-28 14:51
 • สช.พร้อมขับเคลื่อน MOU พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับ 8 องค์กรภาคี อาทิ ศธ. สธ. สปสช. ฯลฯ หวังสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตใหม่ ไปจนถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิรูประบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2016-11-27 12:12
 • สช.พร้อมขับเคลื่อน MOU พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับ 8 องค์กรภาคี อาทิ ศธ. สธ. สปสช. ฯลฯ หวังสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตใหม่ ไปจนถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิรูประบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2016-11-27 12:12
 • 9 สาขาวิชาชีพสุขภาพ จับมือเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ เน้นเรียนรู้ประสบการณ์จริง ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการตั้งแต่ต้นทางการผลิต จากสถาบันการศึกษาจนถึงการทำงานจริงในพื้นที่ มุ่งแก้ปัญหาการผลิตบุคลากรสุขภาพแบบแยกส่วน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สธ.และอีก 8 หน่วยงานลงนามพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและความต้องการของประชาชน
  2016-11-23 20:25

Pages