สธ.ร่วมมือ ม.พะเยา พัฒนากำลังคนสุขภาพ ดูแลประชาชน 8 จังหวัดเหนือตอนบน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ รพศ./รพท. 8 จังหวัดเหนือตอนบนร่วมมือ ม.พะเยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น โดยให้ รพ.นครพิงค์เป็นแม่ข่าย

15 มิถุนายน 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยพะเยา

นพ.โสภณ กล่าวว่า การลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขศักยภาพเพียงพอต่อการจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม และจริยธรรม และให้ รพ.นครพิงค์ รพ.พะเยา รพ.น่าน รพ.ลำพูน รพ.แพร่ รพ.ลำปาง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น โดยให้ รพ.นครพิงค์เป็นแม่ข่าย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีแพทย์ในสังกัดจำนวน 17,727 คน ทันตแพทย์ 4,902 คน เภสัชกร 8,640 คน พยาบาลวิชาชีพ 108,560 คน พยาบาลเทคนิค 4,500 คน แต่ยังพบการขาดแคลนบุคลากรและมีปัญหาการกระจายตัวของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดขนาดเล็กห่างไกล จึงเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขาให้มีทักษะและความสามารถเพื่อกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิด โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและใช้โรงพยาบาลในสังกัดที่มีศักยภาพเป็นสถานที่ฝึกงาน

ด้าน ศ.พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักส่งเสริมสุขภาพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพต่อไป

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 47 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 53 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 41 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 8 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 47 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 53 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 41 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 8 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago
กลับด้านบน