คณะพยาบาลศาสตร์

 • สสส.จับมือ กรมอนามัย คณะพยาบาลฯ อปท. พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กแบบก้าวกระโดด นำร่อง 273 แห่ง พบเด็กไทยยังเหลื่อมล้ำ เข้าไม่ถึงโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2019-08-28 14:41
 • นวัตกรรมพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ “คลอดท่าแมว ลดความเจ็บปวด-อังกะลุง ป้องกันสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า- แผนที่โรคชุมชน-แผ่นแปะหู ป้องกันแผลกดทับ” พัฒนาหลักสูตรและคู่มือปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพชุดแรกของไทย
  2017-06-10 15:16
 • ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ พบนวัตกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ – โฮมวอร์ด – ปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน” นำร่องหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพวิชาชีพการพยาบาล 5 สถาบันอุดมศึกษา เล็งสร้างพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ ชี้เป็นผู้ให้บริการสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่สุดถึง 180,000 คน ในระบบสาธารณสุขไทย
  2016-05-26 13:05
 • อาจารย์ มศว.องครักษ์ วางแผนให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อยอดให้ความรู้ 1 คนต่อ 30 คน หลังผ่านการอบรมในเวที “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” ในชื่อ UHC รุ่น 3 ของ สปสช.เขต 4 สระบุรี เน้นสร้างสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ หวังครอบครัวรู้ เพื่อนรู้ ชาวบ้านรู้ ทุกคนเข้าถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีประสิทธภาพ
  2016-04-02 18:24
 • "เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ต้องเร่งผลักดันการผลิตพยาบาลเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มจำนวนพยาบาล และสร้างกำลังผลิตให้เพียงพอ อีกทั้งต้องรักษาพยาบาลไว้ในระบบให้ได้นานที่สุดและมากที่สุดควบคู่กันไป"
  2016-03-02 18:31