นโยบายรัฐบาล

  • “อนุทิน” ลั่นพร้อมสนับสนุนภารกิจทุกกรม กอง กระทรวงสาธารณสุข ย้ำรัฐบาลมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงไม่ต้องกังวล ขอให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันปรับเปลี่ยนภารกิจรัฐมนตรีช่วยฯ “สาธิต” ดูแลแพทย์แผนไทยฯ ด้านอาหารและยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
    2021-10-18 10:47
  • นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “ความสำเร็จของนโยบายเร่งด่วน 1 ปีแรกรัฐบาลยิ่งลักษณ์” จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.79 ยกให้ นโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกโรค”  ประสบความสำเร็จมากที่สุด รองลงมา ประชาชน ร้อยละ 81.05  ยกให้การจัดเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  และร้อยละ 69.58 การขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท และเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท  ส่วนนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าประสบความสำเร็จน้อยที่สุด ได้แก่ บัตรเครดิตพลังงาน และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
    2012-07-31 10:59