นโยบายสาธารณะ

 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบายสาธารณะ “สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน -แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-บริการทันตกรรม” เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พร้อมสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  2018-12-14 16:11
 • มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ พร้อมพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 4 ประเด็นร้อน ชูรู้เท่าทันสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ-พื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตกับสุขภาวะของเด็ก และการคุ้มครองบริการด้านทันตกรรม 
  2018-12-14 11:50
 • ถึงเวลาที่เราคิดใหม่ทำใหม่ รัฐควรพิจารณานโยบายสาธารณะที่ประยุกต์ใช้เรื่อง default option มาพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริจาคอวัยวะ การลดขยะ การลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติก ฯลฯ
  2018-10-23 13:13
 • ติดตามนโยบายของรัฐมานานหลายปีด้วยใจระทึก สถานการณ์ดูเหมือนเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับการกวนให้ขุ่นอยู่เสมอ หาได้ตกตะกอนไม่ จนมาถึงเรื่องล่าสุดที่มีการวางแผนโอน รพ.สต. ไปให้ทาง อปท.ดูแลแทนกระทรวงสาธารณสุข
  2018-06-03 12:57
 • เมื่อให้คนไทยให้คะแนนความสำคัญของมิติทางสุขภาพและสังคม ปรากฏว่า การมีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุด และชีวิตครอบครัวดีมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอันดับสอง ผลการวิจัยนี้พอจะบอกได้ว่า คนไทยให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับการมีสุขภาพดีสูงมาก ถ้าการได้รับประกันสุขภาพและการได้รับการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี ขึ้น นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพย่อมได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยแน่นอน
  2016-04-18 19:52
 • “นโยบายสาธารณะ” ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางในโมงยามที่ประเทศไทยโหยหา “การปฏิรูป” หลักการสำคัญของ “นโยบายสาธารณะ” ต้องก่อร่างสร้างขึ้นจาก “กระบวนการมีส่วนร่วม” ในทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้อง นั่นเพราะ “นโยบายสาธาณะ” เกี่ยวพันกับทุกชีวิต จึงไม่อาจถูกชักนำหรือกุมทิศทางโดยผู้หนึ่งผู้ใดได้ ดังนั้น โจทย์ที่สำคัญคือ ต้องพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สถานะ คุณค่า และการยอมรับ” ซึ่งมีตัวแทนทั้งจากท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงนักวิชาการ สะท้อนมุมมองอย่างหลากหลาย
  2015-07-15 15:25