พันธุกรรม

 • แพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกคน จึงไม่ควรสนับสนุนและไม่ควรให้คำแนะนำให้มีการตรวจในลักษณะนี้ (การตรวจพันธุกรรมเพื่อทำนายลักษณะ) ในทางเนื่องจากอาจนำไปสู่การแปลผลที่ผิดพลาดรุนแรง
  2019-11-05 13:25
 • ราชวิทยาลัยแพทย์ ค้านโฆษณาตรวจพันธุกรรมหรือตรวจยีนที่ทำอย่างแพร่หลายทั้งชวนทำนายความเสี่ยงโรค พัฒนาศักยภาพเด็ก ย้ำไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แพทย์ไม่ควรให้คำแนะนำให้มีการตรวจในลักษณะนี้ในทางการแพทย์ อาจนำไปสู่การแปลผลที่ผิดพลาด
  2019-09-28 14:54
 • “โรคปอมเปย์” อาการทารกหัวใจโต ตัวอ่อนปวกเปียก หนึ่งในโรคหายาก อีกความหวังจากระบบสาธารณสุขไทย วอนวินิจฉัยเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว โอกาสรอดสูง
  2019-06-17 21:47
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หารือกับคณะนักวิจัยไทยจากสถาบันต่างๆ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย โดยความร่วมมือกับสหรัฐฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนไทย ตั้งเป้าวิจัยถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยจำนวน 50,000 คน เน้นศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงในโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์
  2019-03-22 23:58
 • โรคโกเช่ร์ (Gaucher) เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ “โรคหายาก” โดยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคโกเช่ร์ ประมาณ 1 ต่อ 100,000 คน ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ๆ จำนวน 5-6 คน แต่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการรักษาในระบบเพียง 2-3 รายต่อปี ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
  2018-10-23 15:03
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค จนสามารถตรวจหาลำดับเบสทั้งจีโนม ของเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่ได้สำเร็จ ช่วยให้การตรวจการกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรครวดเร็วขึ้น ลดปัญหาวัณโรคดื้อยาในประเทศ
  2018-09-09 19:21
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yasri มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอินโดนีเซีย พัฒนาชุดตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อป้องการแพ้ยารุนแรงของคนอินโดนีเซีย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคด้านห้องปฏิบัติการ   
  2016-07-17 13:01
 • ในวงการชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์ คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก นพ.โอบจุฬ ตราชู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกๆ ในประเทศไทยที่ให้ความสนใจเรื่องโรคทางพันธุกรรม จากประสบการณ์และความสงสัยที่ว่าทำไมพ่อแม่ที่ดูดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่กลับให้กำเนิดบุตรที่มีความผิดปกติ
  2016-07-16 13:33
 • อดีตเราจะรู้เพียงว่าเด็กที่เกิดมาในกลุ่มออทิสซึม พัฒนาการล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ้ำซ้อน อาจมีสาเหตุมาจากโครโมโซมที่ผิดปกติของพ่อแม่ แม้สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ แต่ไม่สามารถเจาะลึกลงไปว่า โครโมโซมคู่นั้นมีความผิดปกติอย่างไร ปัจจุบัน รพ.รามาธิบดี สามารถพัฒนาวิธีตรวจโครโมโซมด้วยวิธี โครโมโซมอะเรย์ (Coromosomal Microarray: CMA) วิธีการตรวจโครโมโซมที่มีความละเอียดสูงได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  2016-04-02 19:15
 • หนุนสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพคุ้มครองรักษาโรคหายาก ระบุแม้เป็นกลุ่มโรคที่พบน้อยราว 1 ใน 2,000 คนของประชากร แต่หายารักษายากและโรคมีความรุนแรง ในไทยมีผู้ป่วยโรคหายากหลายหมื่นคน แนะภาครัฐหนุนนโยบายสนับสนุนการรักษา ทั้งการวินิจฉัยโรคและระบบส่งต่อ การสำรองยา ตรวจคัดกรองโรคทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำในครอบครัว ชี้หากหลักประกันสุขภาพคุ้มครองจะช่วยลดภาระให้ครอบครัวได้
  2016-03-02 12:06
 • The Conversation : หน้าร้อนมักเป็นช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียออกไปเที่ยวชายหาดหรือปิกนิกกันในสวน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ประชากรยุงเพิ่มจำนวนสูงสุดในแต่ละปี ซึ่งฝูงยุงจำนวนมหาศาลที่มาเบียดเบียนความสุขในช่วงหน้าร้อนก็เป็นสาเหตุให้อุบัติการณ์ของโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็รวมไปถึงไข้รอสริเวอร์ และไข้เดงกี่ในบางพื้นที่
  2016-02-21 15:05
 • นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัล JHG Young Scientist Award ผลิตผลงานเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ทางด้านพันธุศาสตร์มนุษย์ ของสมาคมพันธุศาสตร์มนุษย์ ประเทศญี่ปุ่น จากผลงานวิจัยการค้นหายีนที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค ซึ่งช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของวัณโรค
  2015-10-30 16:52

Pages