ศวส.

  • ใครที่เป็นนักดื่มอยู่ อาจจะลองใช้สถานการณ์ช่วงระบาดของโรค COVID-19 นี้ ตั้งใจลดละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเถอะ New normal ที่ควรเป็นสำหรับแอลกอฮอล์คือ การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ ตัวเราปลอดภัยจากโรค สมาชิกในบ้านปลอดภัย สังคมปลอดภัย  
    2020-05-06 17:34
  • นักวิชาการเสนอ สปช.เก็บภาษีสุราแบบผสม ทั้งตามปริมาณและมูลค่าที่คิดจากราคาขายปลีก พร้อมปรับเพดานภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ชี้ช่วยลดผลกระทบการบริโภค ให้ความเป็นธรรมผู้ผลิต ลดการเลี่ยงภาษี 
    2015-03-01 15:31
  • หนังสือพิมพ์บ้านเมือง - ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ นักวิจัยสำนักนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองผู้จัดการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวถึง "การควบคุมและจัดการปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์" ภายในการประชุมนานาชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21 th  IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ว่า จากผลสำรวจ International Alcohol Control in Thailand ปี 2555-2556 จากประชาชน 6,260 คน ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิจิตร ชลบุรี ชัยนาท ขอนแก่น มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี สตูล พบว่า
    2013-09-16 12:42