ศิริพร กัญชนะ

 • กรมสุขภาพจิตสนับสนุนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตภาคเหนือ เน้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ค้นหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า ให้ได้รับบริการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพโดยเร็ว ทั้งด้าน IQ และ EQ หากพบไม่สมวัยให้ส่งต่อไปยังระดับ รพช./รพท./รพศ. เพื่อประเมินและส่งเสริมด้วยเครื่องมือ TEDA4I 3 เดือน และถ้ายังพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าอีก ให้ส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไป ทำให้เกิดเชื่อมโยงทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  
  2016-07-30 11:41
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) ได้จัด Pre-conference workshop ขึ้นเพื่อให้แพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย และแม่อาสา ได้มีโอกาสอันดีในการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับมุมมองศาสตร์แห่งการนวดในหัวข้อ "Therapeutic Breast Massage in Lactation (TBML)"
  2016-01-17 12:50
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยต่ำ สาเหตุเกิดจากแม่ที่ขาดความรู้และทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” “Breastfeeding and Work–Let’s Make it Work!” หนุนแม่วัยทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ
  2015-09-02 19:05
 • สธ.ผนึกองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินเด็กปฐมวัยพัฒนาการผิดปกติ เตรียมผลักดันให้ทุกองค์กรในสังกัดใช้ เร่งแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก
  2013-08-27 07:08