ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 2559 ด้วยภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน สวนทางกับแนวโน้มอัตราค่ารักษาพยาบาลใน รพ.เอกชนที่สูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรุนแรงหรือความซับซ้อนของโรค ต้นทุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท้าทายของธุรกิจ รพ.เอกชนในปีนี้ เนื่องจากรายได้ของธุรกิจ รพ.เอกชนในภาพรวมยังคงพึ่งพารายได้จากคนไข้ชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมทั้งหมด
    2016-02-29 21:33
  • หนังสือพิมพ์สยามรัฐ - นับจากที่ไทยและชิลีสามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันและที่ประชุมรัฐสภาของไทยได้เห็นชอบความตกลงดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2556 นั้น ในขณะนี้ ไทยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงนาม FTA ไทย-ชิลี ในช่วงที่ประธานาธิบดีของชิลีเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 และคาดว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายในปลายปี2556 นี้FTA ไทย-ชิลีนับเป็นความตกลงแบบกรอบกว้าง (Comprehensive Agreement) ที่ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ พิธีการศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อกา
    2013-09-13 11:56