หมออนามัย

 • หมออนามัยพ้อ กลายเป็นหมอหน้าจอ วันๆ จ้องแต่คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลสุขภาพแลกเงิน สปสช. จนหมดเวลาเยี่ยมชาวบ้าน เดิมลงพื้นที่ 15 วันต่อเดือนเหลือแค่ 4 วัน ชี้ไม่ควรกำหนดเงื่อนเวลา
  2014-06-17 20:46
 • ปลัดสธ. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ  สมานฉันท์  ประชาชนมีสุขภาพดี ป่วยแล้วได้รับริการเร็ว  โดยปรับกระบวนงานของหมออนามัย  ให้เป็นหน่วยรบทัพหน้า ลุยงานสร้างนำซ่อม ลดปัญหาเจ็บป่วย  ออกเยี่ยมดูแลประชาชนรู้วิถีชีวิตเสมือนเป็นญาติสนิท เป็นบุคลากรนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนอันดับ 1   และปรับบทบาทของสาธารณสุขอำเภอ ให้เป็นผู้ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพที่มีประมาณ 40 ฉบับให้จริงจัง และเป็นนักเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขจัดการ 
  2014-06-14 11:53
 • ปลัดสธ.ตั้งนิติกรเชี่ยวชาญแล้ว คาดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขนัดแรก 15 พ.ค.นี้ หลังล่าช้ามากว่า 4 เดือน ด้านหมออนามัยลุ้นช่วยยกระดับวิชาชีพ ประชาชนเชื่อมั่น และหมออนามัยได้รับการคุ้มครอง หลังเรียกร้องมานาน
  2014-05-04 16:55
 • หมออนามัยโอด ปลัดสธ.ยังไม่ยอมแต่งตั้งนิติกร ส่งผลคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนยังประชุมไม่ได้ เหตุไม่ครบองค์ประชาคม กระทบสภาวิชาชีพหมอนามัยล่าช้า ทั้งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ธ.ค.56
  2014-04-27 11:49
 • การได้มาซึ่ง “พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556” ที่มีผลบังคับใช้ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา แม้จะถือเป็นความสำเร็จหลังจากใช้เวลาต่อสู้ยาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังนับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการเดินหน้า “วิชาชีพการสาธารณสุข” เท่านั้น ทั้งการกำหนดกรอบการทำงาน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ที่จะมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าด้านสุขภาพให้กับเหล่า “นักสาธารณสุข” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมออนามัย” ซึ่งกระจายประจำการยังรพ.สต.ทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน ถึงจะเป็นเพียงการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็ตาม
  2014-03-16 18:42
 • กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทำให้เราได้ พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖   อย่างสมบูรณ์หลังการต่อสู้อย่างยาวนานกว่า ๒๐ ปี ประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจคือการเริ่มต้นของวิชาชีพด้านสุขภาพล่าสุดนี้จะเริ่มกันอย่างไร
  2014-03-01 19:10
 • "ศ.นพ.ประเวศ วะสี เคยบอกกับผมว่า หมออนามัย คือผู้ที่จะปฏิรูประบบสุขภาพที่แท้จริง เพราะหมออนามัยคือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด" จากคำกล่าวของนายธาดา วรรธนปิยะกุล ประธานเครือข่ายมูลนิธิหมออนามัย ที่พูดถึงความสำคัญของหมออนามัย ที่มีการต่อสู้ที่ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เพื่อให้หมออนามัยได้รับการยอมรับทางสังคมและถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่มี พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขึ้นมา ประธานเครือข่ายมูลนิธิหมออนามัย เล่าว่า การมีพ.ร.บ.วิชาชีพฯ ดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพหมออนามัยได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น มีการทำงานที่มีระบบมาตรฐานที่ถูกต้องโดยมีกฎหมายรองรับ ส่งผลให้การทำงานของหมออนามัยมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
  2014-03-01 13:29
 • ในที่สุดรัฐสภาก็ผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งเป็นกฎหมายวิชาชีพของนักสาธารณสุข โดยในขั้นตอนสุดท้ายคือการผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2556 โดยเห็นชอบ 382 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง หากพิจารณาตามนัยแล้วจะเห็นว่าได้รับการเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากทั้งสองสภา  ดังจะเห็นได้จากการเห็นชอบของวุฒิสภาก่อนหน้านี้ ในวันที่ 9 กันยายน 2556  ที่ให้ความเห็นชอบ 116  เสียง  ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาผ่านการเห็นชอบจนเกือบจะทั้งหมด 
  2014-02-27 08:15
 • หมออนามัยเฮ จ่อได้สภาวิชาชีพสาธารณสุข หลังผลักดันจนสธ.ตั้งกก.บริหารคุ้มครองวิชาชีพครบ
  2014-02-23 13:59
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเตรียมร้องปลัด สธ.20 ก.พ.หลัง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขไม่เดินหน้าต่อ เหตุองค์ประชุมคณะกรรมการไม่ครบ เพราะขาดนิติกรเชี่ยวชาญ หวั่นฝันค้างไม่ได้รับการคุ้มครองตรวจโรคโดยไม่ต้องมีแพทย์ควบคุมใน รพ.สต.
  2014-02-14 18:16
 • Hfocus -ความกดดันของ “หมออนามัย” ที่อัดแน่นคับแค้นตลอด 80 ปี ตั้งแต่ก่อกำเนิด “สุขศาลา” ก่อนผันกลายมาเป็น “สถานีอนามัย”และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ถูกคลี่คลายออกเมื่อ 2 ต.ค. 2556 ในนาทีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 382 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั่นหมายถึง “หมออนามัย” จะถูกรับรองตามกฎหมายให้มีสถานะเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพด้านสาธารณสุข “หมออนามัย” อาจไม่เป็นที่คุ้นชินกับคนเมืองหรือผู้มีเศรษฐานะทางสังคม ทว่าใน “ชุมชน-ชนบท” หมออนามัยอาจเป็นที่พึ่งเดียวยามล้มหมอนนอนเสื่อ
  2013-10-13 12:12
 • เสียงโห่ร้องแสดงความดีใจกึกก้องห้องโถงอาคารรัฐสภา เมื่อเย็นย่ำวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนหมออนามัยกว่าพันชีวิตจากทั่วประเทศกระโดดกอดกันด้วยความยินดีในความสำเร็จ เมื่อรู้แน่ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรยกมือผ่านกฎหมายยกระดับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 382 ต่อ 0 ถือเป็นการฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังร่วมต่อสู้มายาวนานถึง 4 ปี
  2013-10-11 12:49

Pages