เงินทดแทน

 • ลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศได้รับสิทธิ พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ มีผล 9 ธ.ค.61 ทั้งประเภทสัญญารายปีหรือสัญญาจ้างเหมา ลูกจ้างของกิจการที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจด้วย จากเดิมที่ไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง
  2018-11-21 16:05
 • ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงค่ารักษาและขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างซึ่งทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  2018-10-23 13:56
 • เลขาธิการ สปส.เผย สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว แจงกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่เพิ่มสิทธิลูกจ้างขยายครอบคลุมถึงลูกจ้างส่วนราชการ องค์กรไม่แสวงกำไร สถานทูต พร้อมเพิ่มอัตราค่าทดแทนจาก 60% เป็น 70% ขยายระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ-เสียชีวิต เพิ่มการจ่ายค่าทำศพ ขณะที่นายจ้างรับสิทธิปรับลดเงินสมทบจาก 3% เหลือ 2% ต่อเดือน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2561 นี้
  2018-07-21 12:29
 • ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเผย ได้เข้าชี้แจงและเรียกร้องคณะกรรมาธิการแก้ไข พ.ร.บ.เงินทดแทน ให้สิทธิเยียวยากรณีบาดเจ็บจากการทำงานครอบคลุมถึงข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ ด้าน กมธ.ชี้ร่างกฎหมายผ่านหลักการวาระ 1 แล้ว ต้องรอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมก่อน
  2018-05-14 09:35