ครม.จ่ายค่าตอบแทนเภสัชกรรม

 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 14 พ.ค. เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ตามการประเมินปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามมติคณะกรรมการแรงงาน และวิสาหกิจสัมพันธ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอคือ 1.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 2.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 3.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 4.กำหนดวงเงินสำหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนเงินเดือนรวมของผู้มีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น และ 5.การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษนี้ไม่ถือเป็นค่าจ้างและมีลักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1 ต.ค.2555 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป

 

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก http://www.thaigov.go.th

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 57 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
16 ชั่วโมง 21 นาที ago
Phawit Jitsabai
16 ชั่วโมง 48 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 57 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
16 ชั่วโมง 21 นาที ago
Phawit Jitsabai
16 ชั่วโมง 48 นาที ago
กลับด้านบน