ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 14 พ.ค. เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ตามการประเมินปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามมติคณะกรรมการแรงงาน และวิสาหกิจสัมพันธ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอคือ 1.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 2.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 3.กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง 4.กำหนดวงเงินสำหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนเงินเดือนรวมของผู้มีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น และ 5.การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษนี้ไม่ถือเป็นค่าจ้างและมีลักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1 ต.ค.2555 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป

 

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก http://www.thaigov.go.th