ครม.ลงพื้นที่กาญจนบุรีติดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน

 

ครม.เยี่ยมติดตามโครงการยกระดับโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ และงานนโยบายด้านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 19 พฤษภาคม 2555  ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์อภิชาติ  รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2555 นี้ จะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา)  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา  บุรณศิริ) มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ และงานนโยบายด้านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี  7 เรื่อง ได้แก่ 

1) การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และการควบคุมยาและสารตั้งต้น 

2) การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สาธารณสุขชุมชนเขตเมือง  แพทย์ประจำครอบครัว (หมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ) รวมทั้งระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Telemedicine) ผ่านโปรแกรม Skype  

3) ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน ในประเด็นเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ถามสิทธิ์ 

4) สร้างนำซ่อมสุขภาพ ในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย และมะเร็ง

5) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ 

6) อาหารปลอดภัย เมนูชูสุขภาพ

7) ลดโรค เพิ่มสุข 70 ปีไม่มีคิว  รวมทั้งการฝากครรภ์คุณภาพ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ด้าน นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 440 เตียง ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงเป็นระดับตติยภูมิ มีศักยภาพให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมตามมาตรฐานระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รองรับการให้บริการผู้ป่วยในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งจังหวัด836,807 คน คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ประมาณ 334,187 คน   รวม 1,170,994 คน  และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีอีกประมาณ 4,583,630 คนต่อปี   ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,511 ราย  อัตราการครองเตียงเฉลี่ย 104.02 %  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ปี 2555 - 2559) สอดคล้องกับ Service Plan ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เพิ่มเติมในสาขาหลัก/สาขารอง สาขาเฉพาะทาง และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคมะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะภัยพิบัติ  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนามีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการให้การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับเชี่ยวชาญ       ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมีราคาแพง รองรับการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดข้างเคียง โดยการพัฒนาด้านคุณภาพบริการ การสรรหาบุคลากร การจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการสาขาเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มอาคารผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนบริการ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น  คาดว่า ในปี 2556 เมื่อตึก “100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” สร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลจะมีเตียงเพิ่มขึ้น 318 เตียง รวมเป็น  700 เตียง และเพิ่มศักยภาพการบริการเป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Center)  ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์ส่องกล้องอวัยวะภายในเพื่อการวินิจฉัยและรักษา  ศูนย์ผ่าตัดด้วยกล้องโรคกระดูกสันหลัง  ศูนย์จักษุวิทยา  ศูนย์ให้บริการโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา  ทั้งนี้ จะสามารถรองรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยว เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีอีกเป็นจำนวนมาก โครงการยกระดับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้มีโอกาสรับบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน