ครม.สัญจร “วิทยา” ของบ 600 ล้านพัฒนารพ.พหลฯกาญจนบุรีรับโครงการท่าเรือน้ำลึกนิคมทวาย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ที่โรงพยาบาลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ที่จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ และแผนงานโครงการการพัฒนาคุณภาพบริการในอนาคต เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณลงทุนจากรัฐบาล 

นายวิทยา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งอยู่ที่จังหวัดทวาย ของสหภาพพม่า ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่างๆและสาธารณูปโภค เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเส้นทางติดต่อการค้าแห่งใหม่ของโลก โครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นประมาณพ.ศ. 2559 จะส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนอยู่ใกล้กับโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการผลิตการลงทุนต่างๆ การกระจายสินค้า ทางภาคตะวันตกของไทย 

กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือปัญหาและภัยสุขภาพต่างๆที่จะเกิดตามมา จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายฯ โดยจะยกระดับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 440 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง ภายในปี 2555 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ขนาด 8 ชั้น 318 เตียง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในปี 2556 ใช้งบประมาณ 194 ล้านบาทเศษ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2551 จะเสร็จในเดือนตุลาคม 2555 นี้ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

และมีแผนพัฒนาระบบบริการระหว่างพ.ศ. 2555-2559 ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 6 สาขา ได้แก่ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติด้วย ใช้งบลงทุนในการพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่นโรงซักฟอก ที่พักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7 ชั้น อาคารเอ็กซเรย์ และทรัพยากรครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ รวมวงเงินกว่า 625 ล้านบาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 นี้ 

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า สภาพพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประชากรประมาณ 1,170,994 คน แยกเป็นคนไทยจำนวน 836,807 คน คิดเป็นร้อยละ 83 และเป็นแรงงานต่างด้าว 334,187 คน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดประมาณปีละกว่า 4 ล้านคน แต่ละอำเภอมีพื้นที่กว้างมาก การส่งผู้ป่วยรักษาต่อจากตัวอำเภอไปที่โรงพยาบาลจังหวัดคือโรงพยาบาลพหลฯ ต้องใช้เวลานาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป ปัจจุบันโรงพยาบาลพหลฯมีเตียงผู้ป่วย 440 เตียง มีผู้ป่วยนอกใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1,511 ราย คาดว่าอาคาร 100 ปี จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนเมษายน ปี 2556 จะทำให้โรงพยาบาลพหลฯมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 700 เตียง มีศักยภาพรักษาผู้ป่วยสูงขึ้น

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน