ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกรณี ร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายขอสิทธิที่จะไม่รับการรักษา หรือสิทธิการตาย เพราะเห็นว่ากระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน และไม่ขัดไม่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ที่ ศาลปกครอง วานนี้ (18 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดได้นัดฟังคำพิพากษาคดีขอให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่าด้วยการให้สิทธิการตายหรือการขอละเว้นการรักษาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมี นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ, พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา, พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล เป็นผู้ฟ้องคดี และนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยในวันนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 คน ไม่ได้เข้าร่วมฟังคำพิพากษาด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขมา

ทั้งนี้ ศาลได้พิพากษายกฟ้อง โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนครบถ้วน มีการรับฟังความคิดเห็นสภาวิชาชีพและองค์กรต่างๆ ทั้งยังสอดคล้องตาม มาตรา 38 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ และประกาศสิทธิผู้ป่วยของแพทยสภา และข้อตกลงระหว่างประเทศของแพทยสมาคมโลก 3 ฉบับ

ศาลระบุว่า การทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาลนั้น ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยคำพิพากษาตอนหนึ่งระบุว่า การที่บุคคลทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยนั้นไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนข้อกำหนดในกฎกระทรวงนั้นไม่ใช่การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยงดเว้นไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต แต่เป็นการรักษาอย่างประคับประคองเพื่อให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาตายอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อมิให้ยื้อความตายอย่างสิ้นหวังหรือทรมานจากการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา

เมื่อวินิจฉัยเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานตจากการเจ็บป่วย พ.ศ.2553 แล้วไม่ปรากฏว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และกฎหมาย จึงพิพากษายกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีคำพิพากษาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำพิพากษาอีกครั้งในวันนี้ (19 มิ.ย.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 มิถุนายน 2558