แนะ “หมอประดิษฐ” ปรับอัตราและวิธีจ่าย 3 กองทุนสุขภาพให้เหมือนกันลดเหลื่อมล้ำ

Sun, 2012-11-11 11:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ในฐานะคณะทำงานเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบสุขภาพ กล่าวว่า ในโอกาสครบ 1 ทศวรรษระบบหลักประกันสุขภาพนั้น ทางเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบสุขภาพมีข้อเสนอต่อนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพสู่ทศวรรษที่สอง ซึ่งเป็นข้อเสนอสำคัญสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่ามีนโยบายพัฒนาหลักประกันสุขภาพ โดยข้อเสนอดังกล่าวได้มาจากข้อสรุปเชิงนโยบายจากเวทีสัมมนา "โครงการ 1 ทศวรรษ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ดังนี้

1.พัฒนาเป็นระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ใช้อัตราและวิธีการจ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการเป็นมาตรฐานเดียวระบบเดียวกัน ในทุกกองทุนสุขภาพ และขยายความครอบคลุมไปยังผู้มีสิทธิอื่น ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 9 และ 10

2. ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายผ่านการจัดการระบบภาษีด้านสุขภาพ และการใช้อัตราภาษีก้าวหน้าเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ

3.ใช้ยาตามระบบบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้เกิดการใช้ยาที่สมเหตุผล และลดความฟุ่มเฟือยจากการใช้ยาเกินจำเป็น มีกลไกการต่อรองราคายา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า

4.ให้ภาคเอกชนรับภาระในการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ด้วยตนเอง

“นอกจากนี้ ให้เร่งออก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พร้อมกันนี้หากดำเนินนโยบายด้านสุขภาพใด ต้องตระหนักถึงผลด้านลบต่อประชาชน อาทิ นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเมดิคัลฮับ และการทำข้อตกลงการค้าเสรี เป็นต้น” นางสาวสุรีรัตน์ กล่าว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม