ชงเรียนหมอ 6 ปีได้ป.โท วิชาชีพดันแก้หลักสูตรแพทย์เอื้อต่อปริญญาเอก-เฉพาะทาง

Wed, 2012-11-14 13:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เตรียมเสนอ ทปอ.ปรับวุฒิเรียนหมอ 6 ปี จบ ป.โท

นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า กลุ่มวิชาชีพแพทย์ได้เสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ให้ปรับวุฒิการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นปริญญาโท จากเดิมเป็นปริญญาตรี 6 ปี ให้เป็นระดับชั้นปีที่ 1-4 รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่ในระดับชั้นปี 5-6 ให้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท

ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ที่ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น ซึ่งจะย่นระยะเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งวิชาการ นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรจะปรับหลักสูตรได้ตามระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้ทันสมัยต่อองค์ความรู้ทางการแพทย์มากกว่าจะปรับปรุงทุก 6 ปี เหมือนในปัจจุบัน

ด้าน ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สภาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ควรเร่งกำหนดโครงสร้างหลักสูตรภาพรวมโดยไม่ควรกำหนดรายวิชาบังคับฝึกปฏิบัติวิชาชีพถึง 4 รายวิชา เพื่อให้ยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้สามารถสร้างหลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม และความสามารถเฉพาะทาง

ขณะที่นางจริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ไทยยังขาดแคลนพยาบาลจำนวนมาก โดยปัจจุบันอัตราส่วนของพยาบาลกับผู้ป่วยอยู่ที่ 1 ต่อ 600 ขณะที่สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียอยู่ที่ 1 ต่อ 200 ทั้งนี้ หากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี2558 อาจขาดแคลนพยาบาลหนักทั้งนี้วิชาชีพพยาบาลเป็นแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน ทำให้อาจไหลไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ที่กำลังซื้อสูง

ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555