รณรงค์ค้านหุ้นส่วนเศรษฐกิจสหรัฐ

Fri, 2012-11-16 10:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ภญ.สำลี ใจดี ประธานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch) และเครือข่าย ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี และเตรียมจัดกิจกรรมคัดค้านความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)กับสหรัฐ ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามาเดินทางมาเยือนไทย โดยมีข้อกังวลใน 4 ประเด็น ดังนี้

1.การเข้าถึงยาและสาธารณสุขของประเทศ ผ่านการเพิ่มระบบการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การขยายอายุสิทธิบัตร การผูกขาดข้อมูลทางยา การจำกัดการใช้กลไกยืดหยุ่นในความตกลงทริปส์ ทำให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนยาอ่อนแอ การให้สิทธิบัตรแก่การผ่าตัดและวินิจฉัยโรค และจำกัดอำนาจต่อรองและควบคุมราคายาของระบบหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของรัฐบาล

2.การอนุญาตให้จดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรชีวภาพ และบังคับให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร3.เปิดเสรีบริการทางการเงินอย่างกว้างขวางให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้น100% และจำกัดสิทธิในการกำกับดูแล โดยเฉพาะมาตรานโยบายเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จะทำให้ไทยเสี่ยงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

4.การคุ้มครองการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องเพื่อยกเลิกนโยบายสาธารณะ และเรียกค่าชดเชยจากรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการ นั่นจะยิ่งจำกัดพื้นที่ในการดำเนินนโยบายเพื่อสาธารณะของรัฐบาล

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555