แพทย์ร้องรัฐจัดประกันสังคมอาเซียน

Mon, 2013-02-04 14:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

แพทยสภาเร่งรัฐทำประกันสังคมอาเซียน ชี้ต่างด้าวโผล่รักษาฟรีแน่น รพ.ราชวิถี

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานที่ปรึกษาแพทยสภา เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐร่วมมือกับอาเซียนในการเร่งจัดการเรื่องประกันสังคมอาเซียนเพราะที่ผ่านมากลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเงินมักเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ไม่จ่ายเงิน เช่น กลุ่มแรงงานพม่าที่แห่เข้ามารับการรักษาจำนวนมากที่โรงพยาบาลราชวิถี

"ตามหลักสิทธิผู้ป่วย และหลักในรัฐธรรมนูญ ระบุถึงสิทธิในการได้รับบริการโดยไม่แบ่งแยกฐานะ ชนชาติเชื้อชาติ ศาสนา แพทย์ไทยเองก็ปฏิบัติตามมาโดยตลอด เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเงิน แม้สุดท้ายจะไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็ให้การรักษา แต่หากปัญหาดังกล่าวเรื้อรังไปนานๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้งโรงพยาบาลและแพทย์ได้รัฐจึงควรมีแผนในการจัดทำประกันสังคมอาเซียนขึ้นเพื่อให้มีการอุดหนุนแก้ไขปัญหาดังกล่าว" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับประกันสังคมนั้น ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีโดยทั่วไปอยู่แล้ว ประกันสังคมอาเซียนจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มสิทธิให้แก่คนอาเซียน และรองรับชาวอาเซียนที่อาจหลั่งไหลเข้ามารักษาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งตามแนวชายแดนและในเมือง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปัจจุบันตัวเลขชาวอาเซียนที่จะเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางแพทยสภายังอยู่ระหว่างการประเมิน แต่เบื้องต้นสามารถระบุได้ชัดเจนว่ากลุ่มที่รักษาในเมืองคือกลุ่มที่เข้ามาทำงาน และกลุ่มผู้มีฐานะที่นั่งเครื่องบินตรงเข้ามารักษา ขณะที่กลุ่มที่เข้ามาตามโรงพยาบาลบริเวณชายแดนจะเป็นกลุ่มที่ข้ามชายแดนเข้ามาเพื่อรักษาโดยเฉพาะ

ขณะที่ความพร้อมของแพทย์นั้น หากสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมาก เช่น ผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ไม่มีปัจจัยบีบรัดแพทย์ไทยให้ออกไปทำงานต่างประเทศ ในแง่จำนวนเชื่อว่าสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการบริหารจัดการการขนส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

ด้านนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า เรื่องประกันสังคมอาเซียน ทางกระทรวงมีแนวคิดจะให้จัดตั้งกองทุนประกันสังคมอาเซียนอยู่แล้วเพื่อให้แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในไทยได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมแต่แนวคิดดังกล่าวต้องรอการเจรจาหารือกับประเทศสมาชิกชาติอื่นด้วย

เบื้องต้น กระทรวงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77 ทวิ เพื่อให้ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน มีสิทธิได้รับคุ้มครองโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556