ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอขอความเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ ซึ่งสาระสำคัญของแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้ประเทศมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน เนื่องจากพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันนานหลายปี และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

นายภักดีหาญส์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายความสำคัญของแผนแม่บทนี้มีอยู่ 5 ข้อ คือ 1.ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ภายในปี 2559 2.สถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะมีบริการ "ส้วมนั่งราบ" อย่างน้อย 1 ที่ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี 2559 3.ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี 2559 4.คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการในปี 2559 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 50 ภายในปี 2559

นายภักดีหาญส์ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของแผนแม่บทส้วมฉบับนี้ จะครอบคลุมส้วมครัวเรือนและส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยว 2.ร้านจำหน่ายอาหาร 3.ตลาดสด 4.สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6.สถานศึกษา 7.โรงพยาบาล 8.สถานที่ราชการ 9.สวนสาธารณะ 10.ศาสนสถาน 11.ส้วมสาธารณะริมทาง และ 12.ห้างสรรพสินค้า/ ศูนย์การค้า/ ดิสเคานต์สโตร์ ในส่วนของการติดตามประเมินผล สธ.จะขอ ครม.ตั้งคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--