ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.ซุ่มวาระลับอนุมัติปรับขึ้น'ภาษีเหล้า-เบียร์'  เด้ง'สาธิต'นั่งผู้ตรวจกระทรวงการคลัง

27ส.ค.2556 แหล่งข่าวจากที่ประชุมครม.เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันนี้มีการอนุมัติการเสนอวาระจรจากกระทรวงการคลังที่มีการเสนอหน้าห้องประชุม และเป็นวาระลับ(ริมแดง) ที่มีการพิจารณาแล้วเก็บเอกสารจากที่ประชุมทันทีไม่ให้นำออกมานอกห้องประชุม และนอกจากนี้ยังมีการเชิญทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนนตรีออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ด้วย ซึ่งวาระดังกล่าวเป็นการเสนอปรับเพดานภาษีสรรพสามิตสุราและเบียร์ แต่ปรับมากเท่าไรนั้นต้องให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นคนเปิดเผยเท่านั้น

อนุมัติ6พันล้านช่วย"เกษตกรเหยื่อภัยพิบัติ"

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555-2556 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย โรคพืชระบาด ศัตรูพืชระบาด และภัยอื่นๆ โดยช่วงประสบภัยระหว่างเดือน ก.พ.2555ถึง เดือน มี.ค.2556 รวม42จังหวัด เกษตรกร 692,317ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 6,092,878,967บาท

แต่งตั้งปลัดท่องเที่ยวฯ-ผอ.องค์การเภสัชกรรม

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมได้แต่งตั้งนายขจร วีระใจ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งแต่งตั้ง นายสุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการประจำกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายพิศาล มาณวพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 2.นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 3.นายมาพพชัย วงศ์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 4.นายทรงสัก สายเชื้อ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

แต่งตั้งขรก.ระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายภักดีหาญส์ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง 2.นายวิมล จันทรโรทัย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นางจิราวรรณ แย้มประยูร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 4.นายอนันต์ ลิลา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5.นายอภิชาต จงสกุล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 6.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม และ 7.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีและสหกรณ์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เด้ง"สาธิต"นั่งผู้ตรวจกระทรวงการคลัง

นายภักดีหาญส์แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ข้าราชการกระทรวงการคลัง คือ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ เป็นอธิบดีกรมศุลกากร , นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร แทนนายสาธิต รังคสิริ ที่ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และยังแต่งตั้งนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ตั้ง"สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ"นั่งปลัดพลังงาน

นายภักดีหาญส์แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้ง นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทนนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ต่ออายุ“สุวพันธุ์"นั่งผอ.ข่าวกรองอีก1ปี

นายภักดีหาญส์ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน แล้วต่ออายุนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ออกไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 นับแต่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

อนุมัติ“งบกลาง”ช่วย “กรมควบคุมมลพิษ”ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้นำเรียน ครม.ในเรื่องขอพิจารณา รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 งบกลาง เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานในการกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการฟื้นฟูในสารตะกั่ว สืบเนื่องจากเมื่อปี 2555 ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณา มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดี คือ กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนงานวิธีการในการดำเนินการฟื้นฟู และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน และพืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้

นายชลิตรัตน์กล่าวว่า ทั้งนี้ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ1ครั้ง จนกว่าจะพบค่าสารตะกั่วว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นเวลาอย่างน้อย1ปี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 22คน ทราบโดยวิธีการเปิดเผย โดยต้องทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ และชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินรายละ 177,199.55บาท และคืนค่าทำเนียมชั้นศาลแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง22คน ตามผลของการชนะคดีภายใน90วัน

นายชลิตรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานบังคับคดีได้เชิญกรมควบคุมมลพิษดำหารือแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ ครม.ได้พิจารณารายจ่ายประจำปี 11,850,000บาท จากงบกลางเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูดำเนินงานในห้วย ดังกล่าว ทั้งนี้สืบเนื่องจากลำห้วยดังกล่าว ปนเปื้อนสารตะกั่วส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงเป็นที่มาในการร้องเรียนและแก้ไข

ที่มา: http://www.komchadluek.net