ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.มอบหมาย “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน รมว.สธ.แทน กรณี รมว.สธ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมช.สธ.หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุม ครม.มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ในลำดับที่ 2 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย