หมอดีเด่นศิริราชแถลงค้านพี4พี

Fri, 2013-04-05 10:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เครือข่ายหมอดีเด่นศิริราชพยาบาลออกแถลงการณ์ค้านนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เครือข่ายแพทย์ดีเด่นศิริราชพยาบาลได้ออกแถลงการณ์คัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขมีพัฒนาการและผลงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากการทุ่มเทแรงกายและใจของเจ้าหน้าสาธารณสุขในพื้นที่ในจังหวัดและในกระทรวง นำโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม และยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้สร้างระบบบริการสุขภาพ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสร้างหน่วยงานหลากหลายเพื่อช่วยกันพัฒนา ปฏิรูประบบสุขภาพไทย รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายตรวจสอบป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้มีอำนาจ จนเป็นตัวอย่าง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แต่ขณะนี้ภายใต้การครอบงำของกลุ่มธุรกิจการเมือง มีหมอนักธุรกิจที่ไม่เป็นที่ยอมรับของหมอ ไม่เคยออกไปใช้ทุนยังต่างจังหวัด ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารภาครัฐ ไม่รู้จักปัญหาสาธารณสุขความทุกข์ของประชาชนในชนบท ไม่เคยเข้าพื้นที่จริงของสามจังหวัดภาคใต้ แต่ใช้ความใกล้ชิดจากที่เคยทำธุรกิจร่วมกับผู้นำรัฐบาล รับจ๊อบทางการเมืองเข้าแยกสลาย สร้างความแตกร้าวในแวดวงสาธารณสุข ด้วยการส่งนักการเมืองของพรรค นักวิชาการพวกพ้อง และนักธุรกิจเข้ายึดครองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกนโยบายแยกสลายให้หน่วยงานต่างๆอ่อนแอลง วางแผนล้มระบบหลักประกันสุขภาพทำให้เป็นระบบอนาถาสงเคราะห์ผู้ยากไร้

แอบสั่งโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองให้จัดม็อบ โรงพยาบาลละไม่น้อยกว่าหนึ่งคันรถบัสทิ้งผู้ป่วยเพื่อหนุนอำนาจของตนเอง และใช้ม็อบของโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองชนการเคลื่อนไหวของรพ.ในชนบท ปลุกพยาบาลให้ขัดแย้งกับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ทำงานในชนบท ทำให้ระบบบริการผู้ป่วยในพื้นที่ปั่นป่วนขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองได้ ออกระเบียบทางการเงินที่บีบบังคับให้แพทย์และบุคลากรอื่นทิ้ง รพ.ชุมชน เข้าเมืองเพื่อทดแทนกำลังคนของ รพ.ใหญ่ในเมืองที่จะขาดแคลนจากการย้ายไป โรงพยาบาลเอกชนรองรับการเปิดตลาด Medical Hub ที่กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์และการเมืองได้เข้ายึดกุมตลาดไว้ล่วงหน้าแล้ว

และท้ายที่สุดอาศัยอำนาจรัฐมนตรี ปลุกกระแสสร้างความเสียหาย ให้ข่าวอันเป็นเท็จ ทำลายภาพพจน์ขององค์การเภสัชกรรมของรัฐให้อ่อนเปรี้ยไม่สามารถเข่งขันกับเอกชนได้

เปิดทางเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจยาข้ามชาติเข้ายึดครองตลาดยาไทยนับแสนล้านบาท ทั้งหมดนี้เพราะ รมว.หมอนักธุรกิจที่รับจ๊อบทางการเมืองมาทำลายองค์กร ทำลายระบบ และทำลายเครือข่ายตรวจสอบการทุจริตทั้งทางตรงและทุจริตเชิงนโยบายให้อ่อนแอลง เพื่อเปิดทางให้ออกนโยบายและจัดระบบที่เอื้อกับธุรกิจทางการเมืองและเอกชนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

สถานการณ์ความเสี่ยงตกเหวของระบบสาธารณสุขไทยในขณะนี้ เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของหน่วยงานสาธารณสุขที่ถูกแยกสลายและยึดครองจากผู้มีอำนาจทางการเมือง และเกิดจากการใช้อำนาจของ รมว.หมอนักธุรกิจที่รับจ๊อบทางการเมืองเพื่อเอื้อธุรกิจเอกชนและทุนข้ามชาติ ร่วมกับฝ่ายประจำบางคนที่สนองการเมืองโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขอเพียงให้ตนเองมีตำแหน่ง และอยู่ในตำแหน่งได้ก็พอ

พวกเรา หมอที่ทำงานอยู่ในชนบท มีความเป็นห่วงและรับไม่ได้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ จึงต้องรวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อฟ้องต่อสังคม เรียกร้องต่อชาวสาธารณสุขให้เป็นเอกภาพ ลุกขึ้นปกป้องระบบ ปกป้องประโยชน์และสุขภาพของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐมนตรีสาธารณสุข ที่รับจ๊อบทางการเมืองมาทำลายระบบสาธารณสุข ให้ออกไป

ทั้งนี้ กลุ่มแพทย์ดีเด่น ศิริราชพยาบาลที่ร่วมออกแถลงการณ์ ประกอบด้วย นพ.อภิสิทธ์ ธำรงวรางกูล รพ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น แพทย์ดีเด่น ปี 2538 นพ.อดิสร วัฒนวงษ์สิงห์ รพ.พนมไพร ร้อยเอ็ด แพทย์ดีเด่นปี 2539

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ รพ.อุ้มผาง ตาก แพทย์ดีเด่น ปี 2541 นพ.รอซาลี ปัตยบุตร รพ.รามัน ยะลา แพทย์ดีเด่น ปี 2543 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ รพ.สิชล นครศรีธรรมราช แพทย์ดีเด่น ปี 2544 นพ.เฉิดพันธ์ ภัทรพงศ์สินธู์ รพ.หนองบัวระเหว แพทย์ดีเด่น ปี 2545

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.สมเด็จนาทวี สงขลา แพทย์ดีเด่น ปี 2548 นพ.วิชัย อัศวภาคย์ รพ.น้ำพอง ขอนแก่น แพทย์ดีเด่น ปี 2549 นพ.แสงชัย พงษ์พิชญ์พิทักษ์ รพ.สูงเม่น แพร่ แพทย์ดีเด่นปี 2550 นพ.ภักดี สืบนุการณ์ รพร.ด่านซ้าย เลย แพทย์ดีเด่น ปี 2553 นพ.สมศักดิ์ โสฬลลิขิต รพ.หนองม่วงไข่ แพร่ แพทย์ดีเด่น ปี 2554

ที่มา: http://www.posttoday.com